Bra att veta för köpare av strandnära fastighet

Länsstyrelsen har lagt märke till att det ibland förekommer bostadsannonser i strandnära lägen med försäljning av byggnader och anläggningar som inte är lagligt uppförda. Ibland utlovas möjligheter till byggande som inte stämmer överens med strandskyddsreglerna. Det gäller att vara vaksam på att attraktiva strandlägen kan locka till överdriven marknadsföring.
Bryggdäck vid sjöbod. Foto: Pia Larsson.
Det finns saker du behöver kontrollera och ta reda på om du ska köpa en fastighet inom strandskyddat område. Försäljningsannonser för fastigheter kan vilseleda en köpare genom formuleringar som ”privat tillgång till strand” eller ”privat brygga” trots att stranden och bryggan ligger utanför fastigheten eller fastighetens hemfridszon. När du köper en fastighet räknas ibland bara en del av fastigheten som hemfridszon eller privata zon, medan allemansrätten kan gälla på resten av fastigheten.
Brygga. Foto: Pia Larsson

En fastighetsmäklare kontrollerar normalt bara vem som äger objektet, vilka rättigheter som belastar objektet och om fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning – men däremot inte alltid vilka begränsningar som finns i form av strandskydd eller annat. Mäklaren upprättar en objektbeskrivning med hjälp av de uppgifter säljaren lämnat. Mäklaren har rätt att lita på att säljarens uppgift är riktig om inte omständigheterna ger anledning att misstänka att de är felaktiga, enligt Fastighetsmäklarinspektionen.

Tips vid köp av strandnära fastighet

Du som köpare/ägare

 • Läs noga igenom objektbeskrivning för objektet och fråga fastighetsmäklaren om det är något du upplever som oklart i den
 • Om det i objektbeskrivningen står ”servitut för”, ta då reda på om det finns dispens för den anordningen servitutet gäller. Du som ny ägare kan nämligen bli skyldig att ta bort en olaglig anordning, om tidigare ägare har uppfört byggnad eller anordning utan dispens från strandskydd
 • Be att få se dispensbeslut för byggnader/anordningar inom strandskydd om de är uppförda efter år 1975
 • Står det saker som de här i objektsbeskrivningen?
  • egen brygga (finns dispens?)
  • egen strand
  • egen udde
  • inredd sjöbod (finns dispens?)
  • servitut för brygga (finns dispens?)
  • strandfastighet
  • strandrätt
  • vattenrätt 
   Var då noga med att få de uttrycken förklarade och definierade av säljare eller fastighetsmäklare, så att innebörden i beskrivningen blir tydlig och klar. Den förklaringen kan gärna vara skriftlig och med underskrift.
 • Ligger din fastighet i strandskyddat område får du som ägare av marken inte stänga av allmänheten från att gå på stranden eller sitta på bryggan om inte detta kan anses ligga inom din hemfridszon.
 • Du får inte som privatperson, inom skyddsområde, vidta åtgärder som hindrar samt avhåller allmänheten från att vistas eller passera vid stranden. Det är heller inte tillåtet att utvidga sin privata zon genom nybyggnationer, konstruktioner och liknande.
 • Det är inte tillåtet att ändra användningsområde för byggnader som också ger en privatiserande effekt. Inte heller får åtgärder göras som väsentligt förändrar livsvillkor för djur och växtarter.   

Mäklaren ska, i den utsträckning god fastighetsmäklarsed kräver det, ge tilltänkta köpare de upplysningar som de kan behöva om objektet och andra förhållanden som har samband med överlåtelse, enligt Fastighetsmäklarinspektionen.

Lär dig om strandskydd

Ordförklaring

Tomtplats, hemfridszon, fastighet och dispens m.m.