Strandskyddsdispens

Om du planerar en åtgärd inom ett strandskyddsområde måste du ansöka om dispens hos kommunen eller Länsstyrelsen.

Vem som ger dispens beror på om strandskyddsområdet ligger inom skyddat område (nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000 eller landskapsbildsskydd) eller inte.

Sök dispens hos:

 • Länsstyrelsen om du planerar en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000 eller landskapsbildsskydd. Ansökningsblankett
 • Kommunen om du planerar en åtgärd inom strandskyddsområde.

Kontakta oss eller någon av länets kommuner om du har frågor.

Villkor för dispens  

För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl. Särskilda skäl kan endast något av följande vara:  

 • Platsen är redan ianspråktagen, till exempel som privat tomt eller industritomt.
 • Platsen är väl avskiljd från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller annan exploatering.
 • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och man kan inte placera den utanför området. Inga särskilda naturvärden finns på platsen. 
 • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför området.
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Åtgärderna får inte heller strida mot strandskyddets syften, det vill säga:  

 • Allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras.
 • Livsvillkoren för växt- och djurliv får inte försämras.

Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig nyttjas av besökare. Att terrängen är oländig eller svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller åberopas.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl som kan åberopas:  

 • En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktiga ekonomiska fördelar i ett lokalt och regionalt perspektiv till exempel café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
 • Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus.  

Sök i god tid

Det kan ta tre till sex månader, i vissa fall längre tid, att få ett beslut. Ska du bygga under sommaren? Sök gärna hösten innan.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsens ansökningsavgift för strandskyddsdispens är 3700 kronor. Avgiften bestäms av regeringen. Vi skickar ett inbetalningskort till dig när vi har fått din ansökan.

Viktigt att ha med i ansökan    

 • Beskrivning av vad du planerar att göra
 • Skiss på det du planerar att göra
 • Karta med befintliga och planerade anläggningar samt beskrivning av området
 • Fastighetsbeteckning och namn på kommunen
 • De särskilda skäl, i lagens mening som finns för att du ska kunna få dispens
 • Namn och adress till dig  

Vad händer med min ansökan  

Det här händer efter att du skickat in din ansökan till Länsstyrelsen:  

 • Vi skickar ett inbetalningskort till dig. Ibland kan vi även behöva kompletterande uppgifter.
 • Du betalar.
 • Vi handlägger ansökan.
 • Om Länsstyrelsen överväger att inte bevilja dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 • Länsstyrelsen beslutar om att ge dispens eller inte. Vi skickar beslutet till dig via brev.
 • Du har möjlighet att överklaga beslutet.