Vänersnäs skärgård

Vänersnäs skärgård. Foto: Länsstyrelsen.

Skärgårdslandskap

Vänersnäs är en halvö som skjuter ut från sydväst i Vänern. Den yttre delen av halvön Vänersnäs är mycket flack och övergår i ett skärgårdsområde med skogklädda öar, holmar och kala skär och med vidsträckta vassområden på grunt vatten närmast fastlandet. Kala öar och skär kännetecknar den yttre exponerade delen av skärgården. Vänern är mycket grund inom skärgårdsområdet med vattendjup på ca 5 – 10 m som mest.

Områden med äldre skog

Inom reservatet har strandområden och öar skonats från mer omfattande skogliga åtgärder. Skogen är huvudsakligen spontant uppkommen och merparten ca 70 år eller äldre. På vissa av öarna uppvisar skogen en mycket tydlig naturskogsprägel, med gamla grova träd och lång skoglig kontinuitet.

Området är mångformigt med naturskogspräglade bestånd, lövskog, hällmarker, högörtängar, vassar och kala holmar och skär.

Växt- och djurliv

På hällmarkerna växer mager tall- och granskog med inslag av björk, asp och klibbal. I de strandnära partierna och på öarna finns naturskogspräglade bestånd av blandskog med rik lavflora.

På klippstränder och steniga stränder är floran rik med många olika blommande örter. Här finns t.ex. renfana, liten fetknopp, getväppling, ängsskallra, jungfrulin och strandviol.

Den yttre arkipelagen av kala holmar och skär är viktiga häckplatser för arter som t.ex. fiskmås, gråtrut, skrattmås, havstrut, silltrut samt fisktärna. Storlom, småskrake, strandskata och drillsnäppa hör till de bofasta arterna.

Föreskrifter för allmänheten

Det är inte tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • beträda områden för häckande fåglar som avgränsats på beslutskartan, årligen under perioden 1 februari till och med 31 augusti resp. 15 april till och med 31 juli,
  • störa djurlivet t ex genom klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig på eller nära öar med kolonihäckande måsfåglar, rovfågelbon, lya eller gryt,
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • cykla.

Området är svårtillgängligt från landsidan och även från sjösidan genom förekomsten av vassar och grunt vatten och är därför mindre lämpat för ett rörligt friluftsliv.

Fakta


Bildat: 2002
Areal: ca 799 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Du kan bara ta dig hit med egen båt.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.