Torpanäset

Torpanäset. Foto: Dag Ekelund.

Gammal ekskog

Torpa - Hofsnäsområdet ligger vid Yttre Åsunden i Tranemo kommun. Området är välkänt för sin skyddsvärda fauna och flora. Inom området finns många rödlistade lavar, svampar och vedinsekter, främst sådana som är knutna till de äldre ekarna. Här finns också en rik markflora.

I anslutning till området ligger herrgården Hofsnäs och Torpa. Torpa stenhus är en av landets få bevarade medeltida slottsanläggningar. Hofsnäs ligger på ett näs omgivet av sjöarna Torpasjön och Yttre Åsunden. Större delen av näset domineras av gammal ekskog. Åkerstycken ligger strödda mellan ekdungar och lövträdsridåer. Ekskogen är hedartad, ibland betad och ibland nästan parkliknande genom att buskskiktet hålls borta genom röjning. Skogen är uppblandad med björk, gran, hassel och flera slag av ädla lövträd. En del granplanteringar finns på Torpanäsets mitt.

Den yttre delen av Torpanäset bildas av isälvsmaterial, tillhörigt den s.k. Ulricehamnsåsen. Här är floran rikare än kring Hofsnäs och lundartade partier dominerade av lind och ek uppträder.

Gården Hofsnäs ägs av Borås kommun och används för det rörliga friluftslivet. Gångvägar, tältplatser och rastplatser har anlagts och mangårdsbyggnaden utnyttjas bl.a. till servering.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet och skötseln av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Torpanäset men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar eller andra växtdelar annat än bär och matsvamp,
  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller insekter,
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle,
  • tälta annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser,
  • framföra fordon; annat än på befintlig väg,
  • rida annat än på befintlig väg,
  • medföra ej kopplad hund,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Så hittar du hit

Reservatet nås från Torpa Stenhus eller söderifrån från Länghem.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 159 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen och Borås kommun
Kommun: Tranemo


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet nås från Torpa Stenhus eller söderifrån från Länghem.

Naturreservatsbroschyr

 

Svart guldbagge. Foto: Teresia Holmberg
Svart guldbagge är en mycket ovanlig skalbagge som har hittats i grova ekar i området. Foto: Teresia Holmberg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.