Grimmestorp

Med god kondition kan du avnjuta ett härligt kraftigt kuperat och mossigt landskap till stora delar bevuxet av gammal barrskog med ibland 30 meter höga tallar och granar.

Spännande grusformationer och artrik miljö

Grimmestorpaskogen är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. Kuperingen skapar förutsättningar för många olika livsmiljöer för både växter och djur. Frodig granskog avlöses av torra tallbestånd och i våtmarker och utmed bäckar och längs den meandrande (slingrande) Grimmestorpaån växer många olika lövträd och stora bestånd av gråal.  

Strutbräken. Foto: Benny Lönn.

Skogen är olikåldrig och ligger på gammal utmark som hört till herrgården Grimmestorp. Därför undgick den 1800-talets skiftesreform. Området har betats fram 1950-talet. Vidkroniga träd, gamla diken, odlingsterrasser och små gläntor med ljus- och betesgynnade växter visar att området har brukats av människan. Här finns även spår i form av husgrunder, trädgårdsväxter och gamla fruktträd efter två torp som legat här.  

Exempel på betesgynnade växter som växer här är slåttergubbe, vårbrodd, smultron, gråfibbla, knägräs och stagg. Här växer även de sällsynta växterna ryl och kransrams. På en del gamla lövträd växer det lunglav. Västerna knärot, grönpyrola och linnea är vanliga i området.

Grimmestorpaån med biflöden har format branta raviner och dalgångar. I den fuktiga miljön utmed ån trivs växter som strutbräken, stinksyska, lundbräken, missne och lundelm. På en del platser bryter källor fram som bildar kärr och sumpskogar. Det gör att till exempel dunmossa och hasselmossa trivs här. På lite torrare mark trivs rosettmossan. Öster om ån finns orörda våtmarker med bäckar, glest lövträdklädda myrar och granskogsklädda myrholmar.  

Det finns gott om död ved. Det gynnar både svampar och fåglar. Insektslarver i den döda veden är ett viktigt skafferi för bland annat hackspettar. Här kan du med lite tur få se och höra fåglar som spillkråka, gärdsmyg, järpe och sparvuggla. I lövskogen finns arter som stjärtmes, gröngöling och grönsångare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Grimmestorp men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • elda
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar, eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvampar för eget bruk
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • anordna läger
 • bedriva orientering eller jämförbar verksamhet inom område A markerat på beslutskartan
 • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 107 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Grimmestorp ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet Grimmestorp ligger norr om gården Grimmestorp, ca 1,5 mil söder om Tidaholm och ca 2 km nordost om Härja kyrka.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.