Eahagen-Öglunda ängar

Mitt i Valleområdet ligger Eahagen-Öglunda ängar. Här kan du, med lite tur, få höra näktergalen sjunga.

Kamelandskapet i Valle, med sina kullar och sänkor, har formats av inlandsisen. Mitt i Valle ligger Eahagen-Öglunda ängar. Naturreservatet bjuder på ett stort antal naturtyper. Här finns olika typer av lövskog samt sjöar, rikkärr, naturbetesmarker och åkermark.

Den stora mångfalden i naturtyper skapar i sin tur förutsättningar för en hög artrikedom. I de grova gamla lövträden trivs insekter, lavar, svampar och mossor. Fladdermöss jagar insekter i skymningen. I de kalkrika sjöarna Ämten och Flämsjön växer mattor av kransalger. På näset mellan sjöarna ligger själva Eahagen, en lund med ädellövskog där man om våren kan njuta av blåsippa, lungört och vårärt. Fåglar som göktyta, grönsångare, näktergal och flera arter hackspettar förekommer i området.  

Naturen i Vallebygden är starkt präglad att människan. Jordbruk började bedrivas här för mer än 5 000 år sedan. I naturreservatsområdet finns spår i form av äldre odlingsrösen, husgrunder, åkerterrasser samt gravar från järnåldern och framåt. Stora delar av naturreservatet har en gång brukats som åker, äng eller betesmark. Många äldre lövträd bär på spår efter hamling, d.v.s. lövtäkt för att få vinterfoder till djuren. I naturbetesmarkerna finns en flora som gynnas av att markerna hålls öppna av betande djur, med arter som brudbröd, gullviva, gökärt och liten blåklocka.  

Eahagen-Öglunda ängar är ett underbart vackert strövområde. Följ gärna en av de många stigar som går genom naturreservatets beteshagar och lövskogar. Vid Flämslätt finns en badplats med bryggor.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Eahagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada marken,
  • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg,
  • parkera utanför vägområde för allmän väg annat än på därför anvisad plats,
  • tälta eller uppställa hus- eller släpvagn,
  • göra upp eld annat än på därför iordningställd plats,
  • framföra motorbåt,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift

Fakta

Bildat: 1975
Areal: ca 340 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Lättast når du reservatet från parkeringsplatser vid vägarna Eggby-Öglunda eller Eggby-Lerdala. Stigar leder in mot Flämsjön och Ämten.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Citronfläckad kärrtrollslända: Foto: Erik Landgren
Citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Erik Landgren.