Ranneberget

Ranneberget. Foto: Svante Hultengren.

Kuperat skogslandskap

Området är beläget i sydöstligaste delen av Lianefjället i Melleruds kommun. Det är starkt kuperat med flera markerade höjder och mellanliggande dalgångar och bergklyftor. Från höjderna har man en storslagen utsikt över slättbygderna i öster och sydost.

Artrika branter

På de högsta kullarna dominerar fattig barrskog med främst tall och vårtbjörk på torra partier och granskog på fuktigare delar. I sluttningar och rasbranter omväxlar örtrika granskogar med frodiga bland- och lövskogar, bitvis ädellövskog med många olika trädslag som ask, ek, lind, lönn och alm.

Näringsrika bergarter har utvecklat en sällsynt rik och intressant flora. Exempel på hotade arter som finns här är idegran, uddbräken, hällebräcka, örtlav, jättelav och gytterlav. Området är också viktigt för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten, liksom för stenknäcken och nötkråkan.

I anslutning till den södra entrén vid Köttsjöns sydsida utgår en stig norrut, och genom området löper också en mindre stig.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ranneberget men tänk på att det inte är tillåtet att

 • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • döda, skada eller insamla djur, mossor, lavar och vedsvampar,
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • framföra motorfordon, annat än på befintlig körväg mellan Janses kulle och Köttkullen,
 • rida i terrängen utanför befintliga, anlagda två körvägar,
 • cykla i terrängen eller på stigar utanför befintliga anlagda två körvägar,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • utöva idrottstävling eller träning i terrängen utanför markerade stigar och leder,
 • organisera lägerverksamhet.

Fakta

Bildat: 1994
Areal: ca 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

För att komma till Ranneberget tar du vägen från Mellerud mot Åsensbruk. Kör vänster vid Eriksbyn.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.