Älgön

På Älgön växer en av länets mest värdefulla lövskogar. Här finns en rik flora och gott om lämningar från både stenålder och modernare tid.

Älgön ligger i södra delen av Hakefjorden och bildar tillsammans med Brattön kraftfulla och välkända siluetter. Öns högsta punkt är hela 96 m.ö.h. Södra delen av ön hyser några gårdar med åkrar och slåtterängar insprängda mellan branta bergsmassiv.

Olika miljöer

I landskapet kan vi se spår efter forna tiders odlarmöda. Här finns ofta gravar, odlingsrösen, stenmurar etc.På öns sydsida finns flera äldre stenåldersboplatser. På höjderna i väster finns tre bronsåldersrösen och en stensättning från brons- eller järnålder. Lämningar efter anläggningar byggda under de rika sillfiskeperioderna på 1700- och 1800-talen finns bl.a. vid Lammholmssund och på Riddartången.

En del av ljungheden bränns kontinuerligt. Här finns darrgräs, jungfrulin, kattfot och många andra växter som hör till ett ålderdomligt och välskött kulturlandskap. Ängar och hed betas av får och nöt. En av länets värdefullaste lövskogar finns på Älgön. Här växer något så unikt som ca 70 hektar artrik ädellövskog långt ute i skärgården.

Öns egenartade och kalkrika berggrund av norit har givit upphov till en  rik flora. Över 500 olika kärlväxter har konstaterats. Om våren blommar rikligt med vitsippa, blåsippa, gullviva och svalört. I bergbranter häckar tornfalk och korp.

Föreskrifter

Känn er välkomna att besöka Älgöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter
  • medföra ej kopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagnar
  • göra upp eld

Fakta

Bildat: 1974
Areal: Cirka 1050 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reguljär båttrafik utgår från Rörtången.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.