Mularpabäckens dalgång

Ängsnycklar i Mularpabäckens dalgång. Foto: Länsstyrelsen.

Äldre lövskog och rika kärr

Natureservatet ligger på Gerumsbergets västsluttning. Det består av lövskog med äldre träd, samt en mosaik av våtmarker med rik vegetation. I sluttningen finns ädellövträd som lönn, alm och lind. Längs bäcken växer klibbal, gråal, björk och asp.  

I rikkärren, som försörjs av grundvatten från olika källor i sluttningen, växer många starrarter och orkidéer. Några rariteter man kan hitta är ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar, flugblomster och nattviol. Dessutom finns den sällsynta sumpröksvampen här.  

Mycket av artrikedomen beror på det kalkhaltiga och näringsrika vattnet från sluttningen, som gynnar dessa mer krävande arter.  

Rikkärren hålls öppna med hjälp av slåtter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Mularpabäckens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar
  • medföra okopplad hund
  • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • tälta
  • göra upp eld
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger en knapp kilometer NO om Mularps kyrka, på västra sidan av Gerumsberget.

 

Agax. Foto: Benny Lönn.
Agax. Foto: Benny Lönn.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.