Skarsdalen-Skarsdalsbergen

 Skarsdalen. Foto: Thomas Carlén.

Storslagen landskapsbild

Öster om sjön Lelången reser sig branta bergväggar som kulminerar med Egersknatten, 262 meter över havet. Sluttningen mot Lelången utgörs delvis av otillgängliga bergbranter, sönderstyckade av raviner och dalgångar med granskog. Den mäktigaste av dessa dalgångar är Skarsdalen. På nordsidan av den bidrar Skarsdalsbergets lodräta branter till den imponerande landskapsbilden. Här ligger två reservat som gränsar till varann, Skarsdalen och Skarsdalsbergen.

Artrikedom

Granskogen i Skarsdalen är gammal och grov och i dalens lägre delar rik med inslag av hassel och skogstry. Floran i dalgången innehåller många krävande och mindre vanliga arter som vippärt, backvicker och underviol. Under senare år har även skogsfrun kunnat ses här. Fåglar man kan se i området är t.ex. nötkråka och järpe.

Friluftsliv

Den storslagna landskapsbilden, vildmarkskaraktären och områdets intressanta växt- och djurliv gör området attraktivt för friluftsliv. Toppen av Egersknatten är en vida bekant utsiktspunkt. Härifrån leder en stig ner till vägen mellan Bengtsfors och Årjäng. Från sjöstranden leder en brant stig upp till den idylliskt belägna Skarsdalstjärnen. Via en kortare stig kommer man upp till den kända Skarsdalsgrottan.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Skarsdalens och Skarsdalsbergens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

Skarsdalen:

 • bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar,
 • plocka blommor,
 • tälta annat än på plats som anvisats av naturvårdsförvaltaren,
 • göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra ej kopplad hund,
 • anbringa skylt, affisch därmed jämförlig anordning,
 • anordna orienteringskontroll.

Skarsdalsbergen:

 • plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp, samt bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra fordon
 • rida
 • medföra ej kopplad hund
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna orienteringstävling, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår

Fakta

Bildat: 1997 och utökat 2003 och 2010
Areal: Cirka 204 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Större delen av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Skarsdalen-Skarsdalsbergen ligger norr om Bengtsfors. Norr om N Lund, på östra sidan om vägen, finns möjlighet att parkera. Härifrån leder stigar ut till reservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.