Skärbo

Skärbo. Foto: Länsstyrelsen.

Gård med lång historia

Skärboområdet ligger i ett småkuperat sjörikt skogslandskap mellan Laxsjön och Fengersfors i Dalsland. Naturen präglas av berggrunden som till en betydande del består av kalkhaltig lerskiffer. Geologiskt utgör området en nordvästlig utlöpare av den s.k. Dalformationen.

Torpet Skärbo finns belagt redan på 1500-talet. Dagens mangårdsbyggnad anses vara från slutet av 1700-talet. Vid gården har brytning av lerskiffer för takbeläggning skett från slutet av 1700-talet till 1900-talets början. Skärbos inägomark visar på en lång kontinuitet av odling. De små åkertegarna som följer naturen, ängsmarkerna, mängder av odlingsrösen, stigar och vägar har samma former och ligger på samma platser som för 300 år sedan. Marken upphörde att brukas som åker och äng på 60-talet då den siste arrendatorn slutade. Därefter har markerna hävdats genom fårbete.

Rik flora

Centralt i områden kring gården Skärbo finns ett lövängsliknande, nu fårbetat landskap med rik flora. Norr och nordost om gården finns en botaniskt mycket rik avverkningsmogen ängsgranskog med inslag av rikkärr med bl.a. guckusko.

Skärbo är en unik skogsgård där de gamla inägomarkerna fortfarande hävdas. Skifferbrottet vid gården utgör en del av den särpräglade och välbevarade miljön. Odlingsmarkerna runt Skärbogården består av en mosaik av lövdominerade skogspartier och nedlagd åkermark. Trädskiktet är blandat och består till största delen av medelgrov asp, björk, ask och tall med inslag av lind, rönn, klibbal och gran. Skogen har en rik flora med arter som skogsbingel, vätteros, skogsknipprot, vårärt och skogsklocka. En av ängsmarkerna slås med slåtterbalk och har ett stort bestånd av Sankt Pers nycklar.

Runt om Skärbo finns barrskogsområden med inslag av rikkärr och artrik ängsgranskog. De mest värdefulla områdena ligger i nordost vid Skärbotorpet och Torpemyren samt längs Dammerudsbäckens dalgång söderut. Här växer bl.a. blåsippa, vårärt, ormbär, trolldruva och skogstry. Här och var står äldre aspar. I de fuktigare högörtgranskogarna växer tvåblad, skogsnycklar, kransrams och brudborste. Guckuskon finns i två bestånd. Nötkråka, mindre hackspett och vitryggig hackspett (tillfällig) samt flodkräfta förekommer.

För botanister och andra naturintresserade är området ett intressant exkursionsmål.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till Skärbo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på väg till och från parkeringsplats,
  • göra upp eld
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande växter
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från reservatet
  • anordna läger, orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll. 

Fakta

Bildat: 2003
Areal: Cirka 163 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Norr om Kättilsbo leder mindre väg fram till Skärbo.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.