Öjemossen

Öjemossen. Foto: Länsstyrelsen

Fina våtmarker

Öjemossen ligger sydväst om Bäckefors, på gränsen mellan Bengtsfors och Färgelanda kommuner. Öjemossen är ett av länets allra finaste våtmarksområden. De vidsträckta mosseplanen är i huvudsak helt kala och kännetecknas av rikt varierande ytstrukturer Längs mossens kanter växer på många ställen randskog och i den södra delen förekommer glest växande martallar.

Varierande vegetation

Vegetationen på större delen av mosseplanen domineras av fattiga ristuve-samhällen med bl.a. ljung, klockljung och tuvsäv. I de mellanliggande blöta höljepartierna växer rikligt med vitag, olika arter av sileshår samt bitvis även kallgräs. Från Kronön sträcker sig ett dråg mot sydväst. Här finner man mossor som är karakteristiska för medelrika-rika kärr såsom knoppvitmossa, purpurvitmossa och guldspärrmossa.

Särskilt anmärkningsvärda är de omfattande system av höljegölar, de s.k. Munkekällorna, som finns öster om Kronön. Höljegölarna har bildats av mossens tillväxt på höjden varigenom sprickor har uppstått i torven. Ofta sträcker dessa sprickor sig ända ner till underliggande fastmark.

Rikt fågelliv

Fågellivet på mossen är mycket rikt med flera häckande arter bl.a. storspov, grönbena, ljungpipare och smålom. Mossen är också orrspelplats.

Gammal skog

Vissa delar av Öjemossen består av fastmark med olikåldriga bestånd med blandskog (gran, tall, björk och en hel del asp). Skogen är endast i liten utsträckning påverkad av skogsbruk i modern tid och har vissa naturskogskvaliteter med bl.a. god tillgång på död ved och riklig förekomst av hänglavar.

Under 1800-talet har det på södra delen av Kronön funnits bebyggelse troligen i form av ett torp. En del av namnen på öarna i Öjemossen tyder på att man tagit ängshö, eventuellt svedjat (Ängkasön) och att de varit betydligt mer lövskogsklädda.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Öjemossen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motorfordon och terrängcykel,
  • tälta,
  • elda,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar,
  • plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp för husbehov,
  • medföra okopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt) eller annat okopplat husdjur,
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 724 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda, Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Öjemossen ligger väster om väg 172 mellan Högsäter och Bäckefors. Orten Råggärd ligger söder om mossen. Lättast når du Öjemossen via den lilla vägen norr om mossen.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.