Vättlefjäll

Vättlefjäll. Foto: Camilla Finsberg

Omtyckt friluftsområde  

Vättlefjäll är ett omtyckt friluftsområde rikt på barrskog och sjöar på nära håll från Göteborg. Här finns fler olika vandringsleder och Bohusleden går genom området. Flera av sjöarna är omtyckta vatten för bad, paddling och fiske. En naturlig väg in i området är bland annat Vättleporten belägen vid östra delen av Lövgärdet och söder om Surtesjön.

Vättlefjäll är starkt kuperat och det finns ett flertal höjder på upp till 150 m över havet. Urberg av gnejs bygger upp den här högplatån som avgränsas i söder och väster av Lärjeåns respektive Göta älvs dalgångar. Mot Lärjeåns dalgång hittar man mer näringsrika skogar av lundkaraktär med ek, hassel och alm.  

Ljung- och fukthedar under 1700-talet

De idag skogrika markerna var under 1700-talet praktiskt taget skogslösa. Istället dominerades området av vidsträckta ljung- och fukthedar. Regelbundet brändes hedarna för att få bättre bete för kreaturen. I början av 1900-talet upphörde betet och bränningen och stora delar planterades med olika barrträd. Det finns dock kvar rester av fukthedar med en för Västsverige typisk flora och fauna. Här finns också öppna mossar och många sjöar. De största sjöarna är Surtesjön, Stora Björsjön, Mollsjön och Holmesjön. Många av sjöarna kalkas regelbundet för att förhindra försurning.  

Det finns rester kvar av ljung- och fukthedar som är livsmiljö för ett antal sällsynta arter som t.ex. cypresslummer, klockgentiana och atlantvitmossa.  I området finns trädlärka, nattskärra och orre, och arter knutna till skogsmiljöer som t.ex. spillkråka och tjäder.  

Spår efter gårdar

Under medeltid och fram till och med 1600-talet gjordes nyodlingar uppe i Vättlefjäll. De flesta gårdarna kom till under denna tid. Idag är gårdarna borta men det är lätt hitta spår i form av gärdesgårdar med gränsstenar, åkerspår, kålgårdar och andra lämningar från denna tid. Kvarngrundar, fångstgropar och gamla vägar är andra företeelser som återfinns på utmarken. Runt några av de kvarvarande gårdarna håller man idag markerna öppna med hjälp av röjning, gallring och fårbete.

Tätortsnära

Under 2012 utökades naturreservatet med drygt 100 hektar som ett led i målsättningen att skydda tätortsnära naturområden i Göteborgsregionen. Syftet är att värna friluftslivet men även att gynna sällsynta arter som till exempel växten klockgentiana, vars blåa blommor är värd för den ovanliga lilla fjärilen alkonblåvinge.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Vättlefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
  • framföra motorcykel eller moped på andra än för biltrafik tillåtna vägar, (Naturvårdsförvaltaren kan medge undantag för handikappfordon).
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren,
  • rida eller cykla på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar,
  • framföra motordrivna båtar,
  • medföra ej kopplad hund,
  • under tiden 1 maj – 10 juni vistas inom område Surtesjön som framgår av beslutskartan (bilaga 1). Tillträdesförbudet syftar till att skydda storlommen under häckning.

Fakta

Bildat: 2001, utökat 2012
Areal: ca 2567 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale, Göteborg 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Du kan komma till Vättlefjäll från många håll; från Lövgärdet och Rannebergen i NO Göteborg, söderifrån från Angered och Bergum och norrifrån från Bohus och Surte.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.