Förslag till nya naturreservat 

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare.

Aktuella remisser

Naturreservatet Heråmaden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut

Synpunkter lämnas senast den 1 juli 2014 till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsenheten
462 28 Vänersborg

Kontakt: Lennart Olsson, 010-224 54 50

Kontakta oss

Naturvårdsenheten
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00