Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner.

Natura 2000 bygger på två EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Direktiven är grunden för EU:s naturvårdspolitik och togs fram för att nå målen i Rio-konventionen för biologisk mångfald (1992). Vårt Natura 2000-arbete omfattar bland annat arbete med:
  • Bevarandeplaner – beskrivning av Natura 2000-områdena. Länsstyrelserna kommer fram till december 2016 att arbeta med uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områden. Under bevarandeplaner ovan hittar du både de fastställda bevarandeplanerna och de uppdaterade ännu inte fastställda bevarandeplanerna.
  • Naturtypskartor – visar var Natura 2000-livsmiljöerna finns i områdena.

Uppföljning  av naturvårdsläget inom olika naturtyper görs varje år.

Vårt gemensamma ansvar

Sverige har ansvar för att områden som ingår i Natura 2000-nätverket får den skötsel de behöver och att naturvärdena bevaras. Detta sker genom skötsel och uppföljning. Målet är att naturtyperna och arterna ska ha ”gynnsam bevarandestatus”. Detta innebär lite förenklat att "ängen ska förbli äng", att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna ska finnas kvar.

I Sverige har Natura 2000-områden skydd i Miljöbalken, ofta i kombination med föreskrifter för naturreservat, olika typer av avtal med markägare etc. Det innebär att det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-arterna och livsmiljöerna i ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna är direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs i bevarandeplanerna för respektive område.

Natura 2000 i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns 414 Natura 2000-områden. Nätverket kan komma att kompletteras med flera områden, främst marina. Den sammanlagda arealen av Natura 2000-områden i Västra Götalands län är cirka:

  • 363 000 ha
  • 19 % land
  • 23 % sötvatten
  • 58 % saltvatten.

 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

 Skötsel av Natura 2000-områden

Peter Ericsson
010-2245162

 Aktuellt

Uppdatering av bevarandeplaner

Förslag till nya och utökade Natura 2000-områden

Projektet GRACE (Grazing Restoration of Archipelago and Coastal Environments) restaurerar skärgårdsmiljöer i 23 Natura 2000-områden i fyra län.