Tätortsnära natur i Göteborgsregionen

Friluftsliv har stor betydelse för folkhälsan, bidrar till livskvalitet och ger en social dimension till naturvården. Fram till 2015 arbetar vi med ett program för skydd, förvaltning och utveckling av de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård.
Bråta-Maderna är ett viktigt område för rekreation och friluftsliv. Foto: Peter Wirdenäs.

Under 2010-2015 får Länsstyrelsen särskilda medel för att arbeta med de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård i Göteborgsregionen. Programmet togs fram 2003 på särskilt uppdrag av regeringen. Målet är att arbetet ska slutföras senast 2015. De föreslagna områdena som finns med i programmet för Göteborgsregionen kan du se på översiktskartan eller delområdeskartorna eller läsa mer om i den framtagna skriften "Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen - Program för skydd av tätortsnära naturområden" November 2003.

I programmet finns 42 områden som föreslås skydd i Göteborgsområdet. Det är både Länsstyrelsen och kommunerna som arbetar med skyddsarbetet. Idag har vi tillsammans kommit en bra bit på väg. 16 områden har skyddats som naturreservat. Länsstyrelsen arbetar aktivt med 14 områden och kommunerna har 5 områden kvar att skydda. Några områden kommer att utgå. Under året påbörjas arbetet med att skydda de återstående områdena.

Det är de tre storstadslänen Västra Götaland, Stockholm och Skåne som har fått detta uppdrag från regeringen, eftersom tätortsnära grönområden mer och mer konkurreras bort av de stora växande städerna. Den tätortsnära naturen är den natur de flesta medborgare kommer i kontakt med i vardagen, och har visat sig vara en viktig del i människors rekreation och välbefinnande, och bidrar därmed till folkhälsa.

 Redovisning av arbetet