Meddelanden Älvsborgs län, Miljö- och planenheten

 

1994:1 Skogsmarkens försurningskänslighet i Älvsborgs län: bilaga till delrapport 1
1994:2 Problem med reglering av sjöar och vattendrag i Älvsborgs län: resultatet av en enkät 1993
1994:3 Sedimentundersökning i Dalslands kanals sjösystem 1993: metaller och PCB
1994:4 Sammanställning av naturinventeringar kring Ranneberget i Melleruds kommun, Dalsland
1994:5 Mörtebolstjärnet: fågelfaunan första året i en nyskapad våtmark
1994:6 Utsläpp från miljöfarlig verksamhet 1993: en sammanställning av 1993 års miljörapporter
1995:1 Trädlevande lavar i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län: delprojekt 2: 1994/95: projektet ”Provinsflora” över trädlevande lavar i västra Sverige”
1995:2 Förteckning över GIS-teman
1995:3 Jordbruksåar i Älvsborgs län : en undersökning av vattenkvaliteten
1995:4 Biologisk mångfald i Älvsborgs län: viktiga undersökningar och inventeringar
1995:5
del 1
del 2
del 3
Inventering av värdefulla skogsobjekt i Lilla Edets kommun
1995:6 Hantering av kommunikationsfrågor
1995:7 Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1994
1995:8 Metaller i abborre från fem källsjöar i Älvsborgs län 1991-94: en utvärdering och underlag för fortsatt övervakning
1995:9
forts
Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1994
1995:10 Utsläpp från miljöfarlig verksamhet 1994: sammanställning av 1994 års miljörapporter
1995:11 Metodik för inventering av forsar och fall
1995:12 Övervakning av grundvatten i Älvsborgs län
1996:1 Jordbruket och vattendragen i Färgelanda kommun: en beskrivning av jordbrukets närsaltförluster och förslag till skyddszoner, våtmarker och andra åtgärder
1996:2 Täkthandläggning: rekommendationer
1996:3 Återkolonisation och inplantering av bottenfauna : en undersökning i två vattendrag efter kalkning 1991-1995
1996:4 Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1995
1996:5 Inventering av rikkärr i Hjärtums socken
1996:6 Naturvärden på Kroppefjäll: översiktlig naturinventering av Kroppefjällsplatån
1996:7
forts
Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1995: fältrapport
1996:8 Skogsmarkens försurningskänslighet: kritisk belastning, modellberäkning: delrapport 2
1997:1 Studier av vegetationsförändringar i naturreservatet Lärkemossen
1997:2 Utsläpp av luftföroreningar i Göteborgs och Bohus, Hallands och Älvsborgs län 1994
1997:3 Vegetationsanalyser vid Nolhagaviken, Alingsås kommun: undersökningar och slutsatser 1996
1997:4 Inventering av fågelskär i Vänern 1996
1997:5 En översiktlig beskrivning och naturvärdesbedömning av Kvarnsjöområdet i Risveden
1997:6 Elfiskeundersökningar i Älvsborgs län 1996 slutsåld
1997:7 Svartedalen : översiktlig inventering av naturvärden i kronoparken Torskog, Lilla Edets kommun
1997:8 Bottenfaunaundersökning i Älvsborgs län 1996
1997:9 RUM: Regionalt UnderlagsMaterial: sammanställning av utredningar, program och annat planeringsunderlag för den fysiska planeringen och andra markanvändningsbeslut
1997:10 Naturvärden enligt System Aqua i 23 sjöar i västra Götaland
1997:11 Ej utgiven
1997:12 Inledande undersökningar på abborre (Perca fluviatilis) och öring (Salmo trutta lacustris) från Bengtsbrohöljen i Dalslands kanals sjösystem
1997:13 Miljödialog - 97: dialogen om miljö, utveckling och god samhällsplanering

 

Åter till sidan Rapporter om naturvård