Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Alla rapporter i Länsstyrelsens rapportserie har ett rapportnummer (ex 2012:01) som du kan använda vid sökning.

Urval: Miljö & klimat, MiljömålRensa urval
Din sökning gav 50 träffar
 • Bottenfauna i Västra Götalands län 2013

  Rapport innehåller resultatet från de bottenfaunaundersök-ningar som genomfördes under 2013. Sammanlagt undersök-tes 73 lokaler, varav 65 ingår i olika kalkningsprojekt och åtta var okalkade referenslokaler. Resultatet visar på kalknings-verksamheten fungerar väl och eutrofiering inte är ett problem när det gäller de undersökta vattendragen Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (7 MB)

  Bottenfauna i Västra Götalands län 2013, bilaga (1 MB)

 • Elfiske i Västra Götalands län 2013

  Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2013. Under 2013 års fisken utfördes under goda förhållanden, trots detta visar många lokaler på svaga fiskbestånd. 2013 fiskades det 144 olika lokaler. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (6 MB)

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016

  Länsstyrelsens bedömning av vilken tillsynsinsats som behövs för att de nationella miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner ska uppnås. Behovet är stort. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (1 MB)

 • Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

  – En inventering av nio av länets musselvattendrag 2013.

  Rapport innehåller resultatet från de inverteringar av flodpärlmussla som gjordes i nio vattendrag under 2013. Situationen ser fortfarande mörk ut för de flesta populationer av flodpärlmusslan. Glädjande nog var dock att den övre delen av Tidan visar på stora tätheter av musslor samt att det finns föryngring där.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (12 MB)

 • Bottenfauna i Flian och Hornborgaån 2013

  Rapport innehåller resultatet från en bottenfaunaundersökning som genomfördes under 2013 och är en upprepning av undersökningar 1995 och 2004 med syfte att följa effekter av Hornborgasjöns restaurering. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (6 MB)

  Beställ publikation

 • Miljömålsbedömning 2013 Västra Götalands län

  Den årliga uppföljningen av de femton miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (1 MB)

 • Jordartsinformation nödvändig för modellering av kväve och fosfor

  Källfördelningsmodellen FyrisNP har satts upp för Stigfjorden och samt de två åarna Hovmanneån och Torpaån som mynnar i Kungsbackafjorden. Nationellt tillgängliga data har kompletterats med lokal information om bland annat vattenkemi i mindre vattendrag och inventeringar av enskilda avlopp. Resultaten visar att kompletterande information om åkermarkens jordart behövs för att förbättra modellering ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Förutsättningar för kretslopp av avfall från vakuumtoaletter och slutna tankar i Kungsbacka

  En guide till kommunens kretsloppsarbete. Rapppporten beskriver hur man kan skapa ett kretslopp av näringsämnen från enskilda avlopp, utifrån exemplet Kungsbacka kommun. Kretslopp för avloppsavfall kan bidra till god ekologisk status i hav, bäckar och åar, ett krav i Vattendirektivet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (2 MB)

 • Interkalibrering av en effektbaserad metod för att studera påverkan av föroreningar i marina organismer

  För att kunna samordna och jämföra resultat mellan länder i arbetet med övervakningen av havet är det en förutsättning att alla utförare använder samma metoder. Ett sätt att kvalitets-säkra detta arbete är att samla utförare och jämföra tillvägagångssätt och analysmetoder, en s.k. interkalibrering. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Elfiske i Västra Götalands län 2012

  Rapport innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2012. Under 2012 fiskades det 123 olika lokaler. Resultatet visar på en svag förbättring för många vattendrag jämfört med de senaste åren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (3 MB)

 • Helårs- eller fritidsboende - Uppföljning av detaljplaner för bostäder i norra Bohusläns kustzon

  Attraktiva markresurser i Bohusläns kustzon tas i snabb takt i anspråk för bebyggelse. Studien undersöker hur stor andel av den tillskapade bebyggelsen som används för helårsboende. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Miljömål, Boende, Planfrågor

  Ladda hem (7 MB)

 • Miljömålsbedömningar 2012

  Den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen för Västra Götalands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (1 MB)

 • Vattenvårdsplan för Enningdalsälven

  Vattenvårdsplan för Enningdalsälven är ett delprojekt i Interreg projektet om Enningdalsälven. Planen innehåller hur vi ska förvalta vattnet i avrinningsområdet mellan Sverige och Norge Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (20 MB)

  Beställ publikation

 • Sedimentens roll för näringsomsättningen grunda vikar i norra Stigfjorden, Orust

  Rapporten redovisar en studie om de grunda sedimentbottnarnas funktion för att bättre kunna bedöma effekterna av planerade åtgärder för minskad näringstillförsel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (472 kB)

 • Harmoniserad miljöövervakning i Skagerrak och Kattegat - workshop

  Workshop för en framtida harmoniserad miljöövervakning i haven mellan de skandinaviska länderna. Brister och möjligheter i övervakningen sammanfattas. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Bottenfauna i Västra Götalands län 2011

  Under 2011 undersöktes det 78 olika lokaler. Av de 78 lokalerna var 74 kalkade och 4 referenser. Resultatet visar på en fortsatt tillbakagång för flera lokaler. Enligt bedömningarna var förhållandena nära det neutrala med avseende på surhet vid 24 av de kalkade lokalerna, och måttligt sura vid 44 av de kalkade lokalerna. Detta innebär att 92 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de två högs ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (4 MB)

 • Elfiske i Västra Götalands län 2011

  Rapport innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2011. Under 2011 fiskades det 112 olika lokaler. Resultatet visar på en fortsatt tillbakagång för flera lokaler. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (4 MB)

 • Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

  Resultat av marin inventering av ryggradslösa djur på Svabergsgrunden 2010 och 2009 i Hav möter Land och U2. Många sällsynta och intressanta arter, unikt för Sverige. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • Swedish monitoring of hazardous substances in the aquatic environment

  Current vs required monitoring and potential developments.

  Dagens övervakning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljö jämförs med lagkrav och myndighetsrelaterade behov. Förslag ges på hur övervakningsprogrammen kan förbättras.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (2 MB)

 • Tillsynsvägledningsplan 2012-2014

  Planerad tillsynsvägledning enligt Miljöbalken och Livsme-delslagen för åren 2012-2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Livsmedelskontroll

  Ladda hem (593 kB)

Upphovsrätt

Länsstyrelsens publikationer är fria att använda som referens. Citera gärna men ange källan.