Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Alla rapporter i Länsstyrelsens rapportserie har ett rapportnummer (ex 2012:01) som du kan använda vid sökning.

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 53 träffar
 • Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern

  Fisk- och fiskevårdsplanen är en nulägesbeskrivning av Vänerns fiskarter, deras status samt de olika fiskeintressena i sjön. Förslag på åtgärder och förändrad förvaltning finns också. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (6 MB)

  Beställ publikation

 • Lövskogsinventering i Tidaholms kommun

  Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i Tidaholms kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (44 MB)

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016

  Länsstyrelsens bedömning av vilken tillsynsinsats som behövs för att de nationella miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner ska uppnås. Behovet är stort. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (1 MB)

 • Förslag till fiskeregleringar i Bratten

  Beskrivning av naturvärden och fiske i Natura 2000-området Bratten samt förslag till hur fisket bör regleras för att naturvärdena ska få ett långsiktigt skydd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Bottenfauna i Flian och Hornborgaån 2013

  Rapport innehåller resultatet från en bottenfaunaundersökning som genomfördes under 2013 och är en upprepning av undersökningar 1995 och 2004 med syfte att följa effekter av Hornborgasjöns restaurering. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (6 MB)

  Beställ publikation

 • Hornborgasjön och Flian

  – Redovisning av prövotidsundersökningar av fisk och kräftor 2013-12-31. Rapporten omfattar sammanställning och redovisning av nätprovfisken, elfisken och kräftprovfisken som utförts som uppföljning av restaureringen av Hornborgasjön. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (5 MB)

  Beställ publikation

 • Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur.

  Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi

  Ladda hem (4 MB)

 • Besöksräkning i västsvenska naturreservat och fornlämningar

  Besöksräkning har utförts i drygt 40 naturreservat under åren 2010-2012. Arbetet har utförts av Västkuststiftelsen i samarbete med Länsstyrelsen. I rapporten presenteras resultaten från räkningarna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Tillsynsveckan våren 2013

  Tillsyn för ett hållbart samhälle.

  Den 22-26 april genomfördes en Tillsynsvecka. Sammanlagt genomfördes åtta tillsynsprojekt förutom det ordinarie tillsynsarbetet. Totalt hanterades 290 tillsynsärenden i hela länet. Sammantaget blev det även en mycket framgångsrik mediesatsning.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Vatten och vattenanvändning, Folkhälsa, Kameraövervakning

  Ladda hem (373 kB)

 • Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2010

  Denna rapport utgör både Hornborga-dokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2010, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2009

  Denna rapport utgör både Hornborga-dokument och Meddelanden från Hornborgasjön fältstation. Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2009, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen Västra Götalands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (3 MB)

 • Hornborganytt nr 2

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (789 kB)

 • Vad gömmer sig på Svabergsgrunden?

  Resultat av marin inventering av ryggradslösa djur på Svabergsgrunden 2010 och 2009 i Hav möter Land och U2. Många sällsynta och intressanta arter, unikt för Sverige. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål

  Ladda hem (3 MB)

 • Tillsynsvägledningsplan 2012-2014

  Planerad tillsynsvägledning enligt Miljöbalken och Livsme-delslagen för åren 2012-2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Livsmedelskontroll

  Ladda hem (593 kB)

 • Hornborganytt nr 1

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Ladda hem (1 MB)

 • Marinbiologisk undersökning i de inre delarna av Idefjorden

  Undersökningar av bottenfaunan i de inre delarna av Idefjorden 2010, med bottenhuggare och SPI-kamera. Samtidigt gjordes djuptransekter för att mäta temperatur, salthalt och syre. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Trumgräshoppa i Västra Götalands län 2011

  Redogör för inventering och populationsskattning av trum-gräshoppa 2011 på de tre kända aktiva lokalerna samt på två lokaler med tidigare förekomst av arten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem (3 MB)

 • Bohuskustens häckfågelfauna 2001 - 2009

  Under nio år 2001 – 2009 har länsstyrelsen övervakat trender och utbredningsmönster för häckande fåglar i länets marina skärgård som underlag för olika förvaltningsåtgärder. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (3 MB)

 • Hornborganytt nr 2

  Hornborganytt kommer ut två gånger om året, vår och höst. Tidningen finns även tryckt och vänder sig framför allt till kringboende runt Hornborgasjön. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (2 MB)

 • Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del

  Hela det undersökta området präglas av sötvattensutflödet från Enningdalsälven/Berbyälven med typiska brackvattenarter. Flera nya arter för fjorden hittades. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (836 kB)