Bidrag till byggnadsvård

Länsstyrelsen erbjuder årligen möjlighet att ansöka om bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, så kallat byggnadsvårdsbidrag. Bidraget är till för att stödja bevarandet av byggnader, parker och trädgårdar och andra anläggningar som har högt kulturhistoriskt värde.
Foto, detalj av tak

Inför 2018 erbjuder Länsstyrelsen två olika bidrag till byggnadsvård. Ett ordinarie byggnadsvårdsbidrag och lilla bidraget. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2018.

Du som äger kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan söka ordinarie byggnadsvårdsbidrag till vård och upprustning. Det kan gälla att bevara byggnadsdetaljer som är viktiga för att förstå en byggnads historia t.ex. utsmyckningar av fasaden. Ibland är det viktigt att använda traditionella material som linoljefärg eller byggnadsteknik, vilket kan innebära en merkostnad. För detta kan du söka bidrag liksom till kostnaden för konservatorer och hantverkare med specialkompetens. Det ordinarie byggnadsvårdsbidraget tilldelas i första hand länets byggnadsminnen och övrig utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer.

Lilla bidraget är för dig som äger eller förvaltar en byggnad som kräver mindre åtgärder (t ex reparera tak, byta syllstockar, renovera fönster mm). För det kan du söka bidrag på maximalt 20.000 kr, förutsatt att du själv går in med minst 50 % av åtgärdens kostnad. Länsstyrelsen kommer även kommande år att ge 1-2 st större byggnader stöd. Där är bidragsgränsen maximalt 75 000 kr om medfinansieringen är 50 %. Lilla bidraget har tidigare benämnts som ekonomibyggnadsbidrag. Länsstyrelsen har nu tagit beslutet att bredda detta bidrag, för att täcka in ett större byggnadsbestånd.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2018. Ansökan ska e-postas till Länsstyrelsen, vastmanland@lansstyrelsen.se eller sändas in med vanlig post till Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås.

Länsstyrelsen kommer att prioritera ansökningar som är kompletta med undertecknad bidragsblankett, arbetsbeskrivning samt offerter för arbetet.

 

ROT-avdrag
Tänk på att den som har fått bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting för en åtgärd inte kan få skattereduktion (ROT-avdrag) för samma åtgärd.

Skattereduktionen för ROT-arbete avser endast arbetskostnad varför bidrag kan lämnas till materialkostnad, förutsatt att detta anges redan i bidragsansökan. Har du frågor kring ROT-avdraget kontakta Skatteverket för närmare besked.