Bidrag till byggnadsvård

Länsstyrelsen erbjuder årligen möjlighet att ansöka om bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, så kallat byggnadsvårdsbidrag. Bidraget är till för att stödja bevarandet av byggnader, parker och trädgårdar och andra anläggningar som har högt kulturhistoriskt värde.

Foto, detalj av tak

Inför 2016 erbjöd länsstyrelsen två olika bidrag till byggnadsvård. Ett för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och ett för ekonomibyggnader. Sista ansökningsdag var den 15 januari 2016.

Du som äger kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan  söka bidrag till vård och upprustning. Det kan gälla att bevara byggnadsdetaljer som är viktiga för att förstå en byggnads historia t.ex. utsmyckningar av fasaden. Ibland är det viktigt att använda traditionella material som linoljefärg eller byggnadsteknik, vilket kan innebära en merkostnad. För detta kan du söka bidrag liksom till kostnaden för konservatorer och hantverkare med specialkompetens. 

Stödet till ekonomibyggnader är för dig som äger eller förvaltar en ekonomibyggnad som kräver mindre åtgärder (t ex reparera tak, byta syllstockar, renovera fönster mm). För det kan du söka bidrag på maximalt 20.000 kr, förutsatt att du själv går in med minst 50 % av åtgärdens kostnad. Länsstyrelsen kommer även kommande år att ge 1-2 st större ekonomibyggnader stöd. Där är bidragsgränsen maximalt 75 000 kr om medfinansieringen är 50 %.

Länsstyrelsen kommer att prioritera ansökningar som är kompletta med undertecknad bidragsblankett, arbetsbeskrivning samt offerter för arbetet. 

ROT-avdrag
Tänk på att den som har fått bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting för en åtgärd inte kan få skattereduktion (ROT-avdrag) för samma åtgärd.

Skattereduktionen för ROT-arbete avser endast arbetskostnad varför bidrag kan lämnas till materialkostnad, förutsatt att detta anges redan i bidragsansökan. Har du frågor kring ROT-avdraget kontakta Skatteverket för närmare besked.