Bidrag till byggnadsvård 

Länsstyrelsen erbjuder möjlighet att ansöka om bidrag till vård av kulturhistorisk värdefull bebyggelse, s k byggnadsvårdsbidrag. Bidraget är till för att stödja bevarandet av byggnader, parker och trädgårdar och andra anläggningar som har högt kulturhistoriskt värde.

Foto, detalj av tak
Detalj av skadat tak

Om arbetet blir dyrare i jämförelse med modernare metoder och material räknas det som en kulturhistorisk motiverad kostnad. Det är till den antikvariska överkostnaden som du kan söka bidrag, de merkostnader som kan uppstå när byggnaden ska vårdas och underhållas på ett antikvariskt korrekt sätt.

Läs mer i rubriklistan till vänster om de olika typer av bidrag för vård av bebyggelse som finns att söka på Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion.

Till vad får jag inte bidrag

  • Fastigheter som ägs av staten eller Svenska kyrkan
  • Normalt underhåll
  • Bidrag utgår normalt inte till byggnader som flyttats från sin ursprungliga plats
  • Arbeten som påbörjats innan Länsstyrelsen fattat beslut om bidrag

Kontakta oss

Cecilia Lagerfalk-Rooth
Samhällsbyggnadsenheten
Cecilia punkt Lagerfalk-Rooth snabela lansstyrelsen punkt se¤Cecilia punkt Lagerfalk-Rooth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249303

Ansökan om bidrag

Inför 2015 erbjuder länsstyrelsen två olika bidrag till byggnadsvård. Ett för ekonomibyggnader och ett för övrig bebyggelse.   

Stödet till ekonomibyggnader är för dig som äger eller förvaltar en ekonomibyggnad som kräver mindre åtgärder (t ex reparera tak, byta syllstockar, renovera fönster mm). För det kan du söka bidrag på maximalt 20.000 kr, förutsatt att du själv går in med minst 50 % av åtgärdens kostnad.

Länsstyrelsen kommer även kommande år att ge 1-2 st större ekonomibyggnader stöd. Där är bidragsgränsen maximalt 75 000 kr om medfinansieringen är 50 %.

För övrig kulturhistorisk bebyggelse kan du söka bidrag till vård och upprustning som blir dyrare än normalt på grund av antikvariska hänsyn.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2015.