Byggnadsvård

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Du kan ansöka hos oss om byggnadsvårdsbidrag.

Byggnadsvårdsbidrag

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken. Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Mer information om bidrag till byggnadsvård hittar du här.

Rådgivning

Vi har bara möjlighet att besvara enklare frågor om byggnadsvård. För utförligare rådgivning och platsbesök rekommenderar vi att kontakt tas med Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier, se länk nedan. Länsmuseet kan dessutom lämna tips på antikvariskt kunniga hantverkare och entreprenörer.  En bra sida med information om olika material finns på Riksantikvarieämbetets webbplats/Materialguiden.

Samhällsplanering

Kulturmiljöfunktionen granskar och lämnar synpunkter på kommunala översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Vi bevakar för statens räkning att riksintressen för kulturmiljövård inte skadas. Länsstyrelsen lämnar normalt inte synpunkter vad gäller enskilda bygglov. Dessa behandlas av de kommunala byggnadsnämnderna. Kulturmiljöfunktionen deltar dock i prövning av överklagade bygglov om dessa berör kulturhistoriska miljöer eller byggnader. Vi stödjer aktivt de kommunala förvaltningarna med rådgivning i ärenden som handlar om samhällsplanering där kulturmiljöer berörs. Vi prövar efter förfrågan av Lantmäteriverket om fastighetsavstyckningar är lämpliga utifrån kulturmiljösynpunkt.

Handläggningstider under sommaren

Sommar och semestertider innebär reducerad kapacitet på kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen när det gäller hanteringen av ansökningar och förfrågningar. Om vi ska hinna med ditt ärenden före semesterperioden behöver vi ha det senast 19 juni. Kommer ärendet in senare kan du förvänta dig svar under andra halvan av augusti.

För att komma i kontakt handläggarna på Kulturmiljöfunktionen kan du skicka en e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se eller ringa växeln på 010-224 90 00.