Risk- och sårbarhetsanalys för Västmanlands län 2011

Löpnummer:
16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
44
Länsstyrelsen gör årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

I år följer den rapporteringsstrukturen som finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7).
Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2011 är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet och för att stärka beredskapen.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet samt att kunskap om vad som kan hända, vilken förmåga vi har att hantera olika händelser och vilka konsekvenser olika händelser får kan sammanställas så att krisberedskapsarbetet kan inriktas på ett effektivt sätt.

En förhoppning är också att analysen ska vara intressant för allmänheten och att de, genom rapporten, kan öka sin medvetenhet om de risker som finns samt länets förmåga att hantera dessa.
Kommentar: