Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2012-2016

Löpnummer:
11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
36
För att beskriva Länsstyrelsens och länets kommuners arbete med att avhjälpa föroreningsskador tas ett regionalt program fram. Programmet lämnas även till Naturvårdsverket som ett underlag för ansökningar om bidrag för utredningar, åtgärder, inventering samt tillsyn och tillsynsvägledning.

Programmet består av följande tre delar:
1. Bakgrund, mål, strategi och organisation
2. Lägesredovisning
3. Program för de närmaste fem åren
Kommentar: