Elfiske i 8 vattendrag i Västmanlands län

Löpnummer:
10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
56
Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har under lång tid varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Det finns ett stort behov av att bedöma fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på våra fiskbestånd. Länsstyrelsen utför därför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet.

I samband med vattendirektivets införande har det införts miljökvalitetsnormer för vattendrag och sjöar. För miljökvalitetsnormer i vattendrag är elfiske en viktig del i bedömningen av den ekologiska statusen. Syftet med den här undersökningen är att i 24 lokaler i åtta vattendrag ge underlag för statusbedömning, men också ur ett mer allmänt perspektiv, utöka kunskapen om fiskarter och dess utbredning i Västmanländska vattendrag.
Kommentar: