2011

Översikt över alla rapporter publicerade år 2011.
Rapport 2011:01 Projektbidrag för tillväxtfrämjande insatser 2007-2010 - sammanställning och analys
Rapport 2011:02 Företagsstöd beviljade 2007-2010 - sammanställning och analys
Rapport 2011:03 Bottenfaunaundersökning i Västmanlands län 2010
Rapport 2011:04 Lärandeplan för regionalt tillväxtarbete i Västmanlands län
Rapport 2011:05 Utvecklingen av befolkningen i Västmanlands län 2002-2010
Rapport 2011:06 Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2010
Rapport 2011:07 Främja kvinnors företagande
Rapport 2011:08 Mälaren om 100 år - -förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden 
Rapport 2011:09 Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2010/2011
Rapport 2011:10 Elfiske i åtta vattendrag i Västmanlands län
Rapport 2011:11 Ny i Västmanland 2 - indikatorer för nyanlända flyktingars etablering
Rapport 2011:12 Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2012-2016
Rapport 2011:13 Skarvar och fågelskär i Mälaren
Rapport 2011:14 Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2012-2014
Rapport 2011:15 Kartläggning av IT-infrastruktur  och tillgång till bredband i Västmanlands län
Rapport 2011:16 Risk- och sårbarhetsanalys 2011 Västmanland
Rapport 2011:17 Västmanlands kompetenskarta
Rapport 2011:18 Når vi miljömålen? Uppföljning av de regionala miljökvalitetsmålen i Västmanlands län år 2011
Rapport 2011:19 Uppföljning av utveckling FUB
Rapport 2011:20 Tillsyn vid rivning - ett tillsynsprojekt i Västmanlands län 2010/2011
Rapport 2011:21 Regionalt Värna Vårda Visa-program för Västmanlands län
Rapport 2011:22 Inventering av gaddsteklar invid äldre byggnader och i restaureringsekar
Rapport 2011:23 Inventering av naturvårdsintressanta mossor, lavar och vedsvampar i fem naturreservat i Västmanlands län
Rapport 2011:24 Standardiserat nätprovsfiske i sex sjöar i Västmanlands län
Rapport 2011:25 Elfiske i 10 vattendrag i Västmanlands län
Rapport 2011:26 Smådjur i 15 västmanländska vattendrag 2011
Rapport 2011:27 Makrofyter i Mälaren 2011