Länsstyrelsens rapportserie 2009

Översikt över alla rapporter publicerade år 2009.
Rapport 2009:01 Inventering av rödlistade nate- och slinkearter i småvatten
Rapport 2009:02 Inventering av brun borststicka
Rapport 2009:03 Växtnäringsutnyttjande i ekologisk tomatodling
Rapport 2009:04 Områden och källor som göder havet mest i Norra Östersjöns vattendistrikt
Rapport 2009:05 Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns vattendistrikt
Rapport 2009:06 Utgått
Rapport 2009:07 Elfisken i 27 vattendrag i Västmanlands län 2008
Rapport 2009:08 Ökad odlingssäkerhet i ekologisk grönsaksodling med fokus på växtnäringsutnyttjande
Rapport 2009:09 Grundvatten i Västmanlands län
Rapport 2009:10 Befolkning i Västmanlands län 2015. Prognoser för länets kommuner 2009-2030
Rapport 2009:11 Vatten i översiktsplaner. Sammanställning av de kommunala översiktsplanerna i Norra Östersjöns vattendistrikt
Rapport 2009:12 Kartläggning av farliga kemikalier i Västmanlands län
Rapport 2009:13 Regionalt miljöövervakningsprogram för Västmanlands län 2009-2014
Rapport 2009:14 Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2010-2014
Rapport 2009:15 Åtgärdsprogram för miljömålen
Rapport 2009:16 Utredning åtgärdsprogram
Rapport 2009:17 Föräldrastöd. En kartläggning av vilka generella metoder som används i Västmanlands län
Rapport 2009:18 Plan för restaurering av vattendrag i Västmanlands län 2009-2010
Rapport 2009:19 Höjda priser på bensin och diesel
– Hur resonerar västmanlänningarna?
Rapport 2009:20 Landskapsförändringar i Svartådalen-Hälleskogen
Rapport 2009:21 Smådjur i västmanländska vatten
Rapport 2009:22 Dagvatten. Ökad kunskap och förståelse för dagvattnet som ett miljöproblem
Rapport 2009:23 Allmänna vattentjänster
Rapport 2009:24 Familjehemsvård i Västmanland. Kvalitetsarbete och förbättringsområden inom socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade barn.
Rapport 2009:25 Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009
Rapport 2009:26 Biotopkartering av västmanländska vattendrag 2008
Rapport 2009:27 Bin i grustäkter längs tre åsar i Västmanlands län – Resultat från en inventering genomförd sommaren 2008.
Rapport 2009:28 Landlevande mollusker i rikkärr i Västmanlands län
Rapport 2009:29 Dubbelbeckasinen (Gallinago media) i Västmanlands län
Rapport 2009:30 Bibaggen i Västmanlands län
Rapport 2009:31 Inventering av Rökpipsvamp, (Urnula craterium) i Västmanland 2005-2009
Rapport 2009:32 Ökad samverkan för företagsutveckling och tillväxt
Rapport 2009:33 Biotopvårdsplan för karpfisken asp i Arbogaåns nedre lopp
Rapport 2009:34 Biotopvårdsplan för karpfisken asp i Hedströmmens nedre lopp
Rapport 2009:35 Biotopvårdsplan för karpfisken asp i Kolbäcksåns nedre lopp
Rapport 2009:36 Biotopvårdsplan för karpfisken asp i Köpingsåns nedre lopp
Rapport 2009:37 Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2008

 

PM 2009

PM 2009:1 Ej verkställda domar enligt SoL och LSS i Västmanlands län den 31 december 2008

PM 2009:2 Lex Sarah. Anmälningar om missförhållanden enligt 14 kap 2 § SoL och 24a § LSS i Västmanlands län 2008

PM 2009:3 Kommunernas beredskap för personer med utländsk bakgrund.
Inom äldreomsorgen

PM 2009:4 Kommunernas samverkan med organisationer och föreningar

PM 2009:5 Bottenfaunans utveckling i övre Skärsjön under 1998-2009

PM 2009:6 Bottenfaunan i Fläcksjön och Gussjön
November 2008

PM 2009:7 Inventering av flodpärlmussla i Hedströmmens huvudfåra