Organisationsschema 

Länsstyrelsens organisation

Organisationschema

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Fr o m den 1 februari 2016 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av Minoo Akhtarzand. Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. I Västmanland är vi indelade i åtta olika enheter.

Staben

Arbetar med ledningsstöd, analys, internationella frågor, representationsvåningen på slottet samt press och kommunikation.

Landsbygdsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör lantbruk, landsbygd, fiske, veterinär och djurskydd.

Naturvårdsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltvård och jakt.

Miljöenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd och vatten.

Vattenmyndighetens kansli

Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Enheten för Regional utveckling

Arbetar med frågor som i huvudsak rör näringsliv, integration, jämställdhet, folkhälsa samt samhällsskydd och beredskap.

Samhällsbyggnadsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsplanering, kommunikationer, kulturmiljö, boende samt klimat och energi.

Enheten för Stöd och utveckling

Arbetar med frågor som i huvudsak rör personal, juridik, ekonomi, intern service och administration.

 

Därtill finns vattendelegationen och viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har ca 170 anställda.