Organisationsschema

 Länsstyrelsens organisation

 Länsstyrelsens organisation

Organisationsschema (pdf)

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Fr o m den 1 februari 2016 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av Minoo Akhtarzand. Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. I Västmanland pågår en organisationsöversyn under 2016, och är för tillfället uppdelad på följande sätt:

Staben

Arbetar  i huvudsak med ledningsstöd, analys, kommunikation och krisberedskap.

Naturvårdsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltvård och jakt.

Miljöenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd och vatten.

Vattenmyndighetens kansli

Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Enheten för Regional utveckling

Arbetar med frågor som i huvudsak rör näringsliv, integration, jämställdhet, folkhälsa samt landsbygdsutveckling och fiske.

Samhällsbyggnadsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsplanering, infrastruktur, kulturmiljö, boende, klimat och energi och jordbruksstöd.

Enheten för Stöd och utveckling

Arbetar med frågor som i huvudsak rör personal, juridik, djurskydd, ekonomi, intern service och administration.

 

Därtill finns vattendelegationen och viltförvaltningsdelegationen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har ca 170 anställda.