Organisation

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Fr o m den 1 februari 2016 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av Minoo Akhtarzand. Länsråd är Ulrica Gradin. Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. Länsstyrelsen i Västmanlands län har ca 175 anställda.

En organisationsöversyn gjordes under 2017, och från och med 1 januari 2018 är Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdelad på följande sätt:

Avdelningen för naturvård

Chef: Johan Wretenberg
Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltförvaltning, miljömål.

Avdelningen för miljö

Chef: Sara Paulsson
Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd, vattenförvaltning i länet samt klimat och energi.

Avdelningen för samhällsbyggnad

Chef: Mats Eriksson
Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsplanering och boende samt kulturmiljö.

Avdelningen för samhällsutveckling

Chef: Lars Brånn
Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsskydd och beredskap samt social hållbarhet som omfattar folkhälsa, jämställdhet och integration.

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Chef: Maria Ek
Arbetar med frågor som i huvudsak rör landsbygdsutveckling, jordbrukarstöd, fiske samt veterinär och djurskydd.

Avdelningen för stöd och utveckling

Chef: Åsa Halldorf
Avdelningen är indelad i fyra enheter och en funktion.

  • Kommunikationsenheten leds av enhetschef Erik Bergman.
  • Ekonomienheten leds av enhetschef Carina Kroon.
  • Juridikenheten leds av enhetschef Louise Klofelt.
  • Diarie- och internservicenheten leds av enhetschef Sara Wright.

 Länsledningens stöd och utredning leds av avdelningschef Åsa Halldorf.

Vattenmyndighetens kansli

Chef: Mats Wallin
Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Samverkansorgan och råd

Under Länsstyrelsen i Västmanlands län ligger insynsrådet, vattendelegationen, viltförvaltningsdelegationen och det regionala krishanteringsrådet. Det finns även ett miljö- och klimatråd, ett integrationsråd och ett jämställdhetsråd.

Gemensamma kansliet

Länsstyrelsernas gemensamma kansli för utvecklingsmedel ligger under länsrådet i Västmanlands län.

Personalfunktionen (HR)

Personalchef Gunnel Ek-Lundqvist.