Organisationsschema 

Länsstyrelsens organisation 2013

Organisationschema

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Fr o m den 1 juni 2009 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av Ingemar Skogö. 

Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. I Västmanland är vi indelade i sju olika enheter.

Landsbygdsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör lantbruk, landsbygd, fiske, veterinär och djurskydd.

Naturvårdsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltvård och jakt.

Miljöenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd och vatten.

Vattenmyndighetens kansli

Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Enheten för Regional utveckling

Arbetar med frågor som i huvudsak rör näringsliv, integration, jämställdhet, folkhälsa samt samhällsskydd och beredskap.

Samhällsbyggnadsenheten

Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsplanering, kommunikationer, kulturmiljö, boende samt klimat och energi.

Enheten för Stöd och utveckling

Arbetar med frågor som i huvudsak rör personal, juridik, ekonomi, intern service och administration.

 

Därtill finns staben, vattendelegationen och viltförvaltningsdelegationen. En mindre omorganisation gjordes vid årsskiftet 2012/2013. Länsstyrelsen i Västmanlands län har ca 170 anställda.