Organisation

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Fr o m den 1 februari 2016 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av Minoo Akhtarzand. Länsråd är Ulrica Gradin. Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. Länsstyrelsen i Västmanlands län har ca 170 anställda.

En organisationsöversyn gjordes under 2016, och från och med 1 januari 2017 är Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdelad på följande sätt:

Avdelningen för naturvård

Chef: TF Lena Strömvall
Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltförvaltning, miljömål.

Avdelningen för miljö

Chef: Sara Paulsson
Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd, vattenförvaltning i länet samt klimat och energi.

Avdelningen för samhällsutveckling

Chef: TF Kerstin Fogelberg
Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsplanering och boende, kulturmiljö, samhällsskydd och beredskap samt social hållbarhet som omfattar folkhälsa, jämställdhet och integration.

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Chef: Maria Ek
Arbetar med frågor som i huvudsak rör landsbygdsutveckling, jordbrukarstöd, fiske samt veterinär och djurskydd.

Avdelningen för stöd och utveckling

Chef: Åsa Halldorf
Arbetar i huvudsak med ledningsstöd, ekonomi och verksamhetsstyrning, personal, kommunikation, juridik, utredning, registratur och arkiv samt intern service.

Vattenmyndighetens kansli

Chef: Mats Wallin
Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Samverkansorgan och råd

Under Länsstyrelsen i Västmanlands län ligger insynsrådet, vattendelegationen, viltförvaltningsdelegationen och det regionala krishanteringsrådet. Det finns även ett miljö- och klimatråd, ett integrationsråd och ett jämställdhetsråd.

Gemensamma kansliet

Länsstyrelsernas gemensamma kansli för utvecklingsmedel ligger under länsrådet i Västmanlands län.

 

 Content Editor

​Från och med 1 januari 2017 tar Landstinget över det statliga regionala utvecklingsansvaret i Västmanland när de bildar Region Västmanland.

Läs mer om övergången