Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i trafikförordningen (SFS 1998:1276). Reglerna gäller likadant i hela landet. Många trafikregler gäller även om de inte är skyltade eller utmärkta. Exempel på generella regler är att du inte får parkera på en huvudled eller att du alltid ska använda bilbälte. Trafikregler gäller både på vägar och i terrängen.

Vad regleras genom lokala trafikföreskrifter?

Lokala trafikföreskrifter kan vara avsedda att gälla permanent, men kan även gälla under en del av året eller tillfälligt t ex i samband med ett visst evenemang. Vad de lokala trafikföreskrifterna kan avse och vilken myndighet som beslutar dem regleras i 10 kapitlet i trafikförordningen (1998:1276).

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligen något av följande:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled, motortrafikled eller motorväg
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning
  • förbud att stanna eller parkera
  • cirkulationsplats
  • begränsning avseende fordons axeltryck, boggitryck eller bruttovikt

Vem beslutar om trafikföreskrifter?

Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

Trafikverket beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning på det större vägnätet. Hastighetsbegränsning till 80, 90, 100 och 110 km/tim kan tillämpas. Dessa föreskrifter är inte lokala trafikföreskrifter, utan beslutas enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen.

Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare, d v s där Trafikverket har ansvar för drift och underhåll. I regel löper dessa vägar utanför kommunernas tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där de löper genom ett tättbebyggt område. Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter även i vissa andra fall, exempelvis när det gäller hastighetsbegränsning på enskilda vägar och stopp- eller väjningsplikt på vägar som ansluter mot allmänna vägar med statlig väghållning. Länsstyrelsen kan besluta om hastighetsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka än vad som gäller enligt vägens grundhastighet. Grundhastigheten kan antingen vara bashastighet 70 km/timmen, som enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen gäller på vägar utanför tättbebyggt område, eller hastighet som är beslutad av Trafikverket.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare, d v s har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen.

Var hittar du de lokala trafikföreskrifterna?

Alla lokala trafikföreskrifter som kommuner, länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om ska finnas och vara sökbara i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter Svensk Trafikföreskrifts samling (STFS).

Ansöka om lokala trafikföreskrifter

 Läs mer