Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 802 träffar
 • Varning för värmebölja och brandrisk

  2014-07-23

  Intensiv värme kan påverka kan påverka hälsan negativt och har andra följder för samhället, till exempel brandrisk. SMHI meddelar att det ska vara fortsatt varmt i Västmanland de närmaste dagarna, med temperaturer över 30 grader.

 • Nu kan du anmäla dig till konferensen "Hur hanterar vi social oro i Västmanland?"

  Polis i kravallutrustning
  2014-07-18

  Anlagda bränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst och andra oroligheter i storstädernas förorter har på senare år fått stor uppmärksamhet. Hur rustar vi oss för att möta social oro...

 • Minska energianvändningen och anpassa till ett förändrat klimat

  Klimatrapport
  2014-07-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har tagit fram en klimatstrategi för Västmanland. Syftet är att hitta lösningar för att minska energianvändningen och samtidigt förbereda oss för ett förändrat klimat. Strategin är en de...

 • Satsning på biogas

  Klimatrapport
  2014-07-04 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen ger 400 000 kronor till projekt Biogas Xpose. Pengarna ska användas till att testa och utveckla biogas som fordonsbränsle.

 • Slagårda Västmanlands pärla

  Klimatrapport
  2014-07-04

  Världsnaturfonden har låtit allmänheten i hela landet nominera sina favoritplatser i naturen. I Västmanland har Slagårda blivit utsedd till svensk pärla.

 • Bredbandsmiljoner till länet

  Bredband läggs ner
  2014-07-02 Pressmeddelande:

  Jordbruksverket fördelar bidrag till bredbandsutbyggnad i länen och Västmanland får 53 miljoner kronor. Medlen ska användas till att bygga ut bredband på mindre orter och i glesbygd där det inte är lö...

 • Ny kulturstig på Ängsö

  Bredband läggs ner
  2014-07-01

  27 juni invigdes en ny kulturstig på Ängsö i länets största och mest välbesökta naturreservat. Syftet med den nya vandringsleden är att berätta om Ängsös och byn Bergs långa historia.

 • Åtta miljoner till länets kulturmiljöer

  Bredband läggs ner
  2014-06-26

  Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till kulturmiljövården i länen och Västmanland har fått 8,6 miljoner kronor. Medlen ska användas till att vårda och informera om länets kulturmiljöer. Bland annat används medlen till byggnadsvård vid Bråfors Bergsmansby och Ängsö slott.

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  festival
  2014-06-26

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull ...

 • Länsstyrelsen flaggar med regnbågsflaggan

  festival
  2014-06-26

  Under Västerås city- och pridefestival den 26-28 juni, flaggar Länsstyrelsen med regnbågsflaggan och vill därmed uppmärksamma de mänskliga rättigheter som den representerar.

 • Kommunerna på rätt kurs för bättre vattenkvalitet

  festival
  2014-06-24 Pressmeddelande:

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Plan för gruv- och mineralnäringens kompetensförsörjningsbehov

  festival
  2014-06-24

  Länsstyrelsen i Västmanlands län har fått uppdrag av regeringen att utarbeta en plan för hur gruv- och mineralnäringens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov kan bemötas. Detta ska göras tillsammans och var för sig med fyra andra län. Uppdraget kallas Gruvkomp och genomförs tillsammans med Länsstyr...

 • Gemensamma prioriteringar i länet

  festival
  2014-06-23 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen har tillsammans med kommuner, landsting och näringsliv tagit fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län för perioden fram till 2020. Programmet ska fungera som en vägledning för vad länet gemensamt ska satsa på för att Västmanlands invånare ska få en bättre framti...

 • Invigning av sinnenas trädgård i Norberg

  festival
  2014-06-19

  18 juni invigde landshövding Ingemar Skogö ”Sinnenas trädgård” i ett bostadsområde i Norberg. Trädgården är placerad mellan Norbergs nya Trygghetsboende för äldre, förskolan Blåsippan, ett LSS-boende och vanliga hyresgäster.

 • Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

  Foto av strand med vågor.
  2014-06-19

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Öppet öga – för naturens bästa

  Öppet öga
  2014-06-16 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna och Polisen startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skydds-värda växter och djur i Sverig...

 • Bra diskussioner kring kommande åtgärdsprogram för vatten

  Mats Wallin pratar på mötet
  2014-06-13

  Under torsdagen anordnade Vattenmyndigheten i Norra Östersjön ett möte med sina referensgrupper för vattenorganisationer, kommuner och jord- och skogsbrukssektorer. Syftet var att diskutera innehållet...

 • Genomförande av Affärsplan Västmanland: Effektivare stöd till små och medelstora företag

  Mats Wallin pratar på mötet
  2014-06-12 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen satsar 1 380 000 kronor på sex förstudier till länets företagsfrämjande aktörer som ett led i genomförandet av Affärsplan Västmanland. Syftet är att undersöka vilka insatser som ger effekt och tydligare satsa på det som ger fler jobb och företag.

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  Mats Wallin pratar på mötet
  2014-06-12

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  Förpackade grönsaker
  2014-06-12

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontroller...

Träffar per nyhetstyp