Rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden

I våras skickades en enkät ut till 1000 personer som på något vis drabbades av skogsbranden sommaren 2014. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de drabbade påverkats av skogsbranden och hur deras hälsa ser ut idag.
Rapporten är nu klar och studien visar att hälsoläget hos de svarande är genomgående gott.
Flygbild över skogsbranden.

 

Rapporten bygger på en enkät som skickades ut i mitten av mars i år till 254 personer som äger skogs- och fastigheter och till 746 slumpvis utvalda boende i de fyra drabbade kommunerna. Totalt svarade 240 personer.

Syftet med undersökningen är att få en översiktlig bild av hur boende och markägare uppfattat att de blev drabbade, vilket stöd och information de fått och hur det har påverkat deras hälsa. Bakom uppföljningen står Länsstyrelsen i Västmanland, Skogsmästarskolan Skinnskatteberg och Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet.

- Resultaten av studien tyder på att hälsoläget hos de som har svarat är genomgående gott även om det funnits påfrestningar. Av de som evakuerades uppger till exempel många att de känt hopplöshet inför branden, säger Kerstin Bergh Johannesson, programdirektör på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet.

- Rapporten visar att stödet från den egna familjen och andra som varit drabbad av skogsbranden har varit betydelsefullt. Men även de insatser som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skogsägarna och LRF har gjort, säger Caisa Öster, lektor på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet.

- Det här en viktig utvärdering för oss. Rapporten visar att många av de insatser vi genomförde, som bland annat informationsmöten i det branddrabbade området och studiebesök, har varit framgångsfaktorer. Samtidigt ser vi att det finns saker vi kan förbättra. Rapporten visar till exempel att de drabbade kände att det fanns brister i myndigheternas beredskap att hantera information under branden. Det är något vi och kommunerna måste ta till oss, säger Ingela Regnell, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanland.

Läs hela rapporten - Erfarenheter, reaktioner och samhällets stöd efter skogsbranden i Västmanland 2014.

Kontakter:

Kerstin Bergh Johannesson, programdirektör på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet. Telefon 018-611 88 09 eller mejl kerstin.bergh.johannesson@akademiska.se

Caisa Öster, lektor på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala Universitet. Telefon 018-611 98 49 eller mejl caisa.oster@akademiska.se