Förnyat samarbetsavtal med Nedre Schlesien i Polen

Landshövding Ingemar Skogö undertecknar i dag i Wroclaw ett förnyat samarbetsavtal mellan Västmanlands län och regionen Nedre Schlesien i sydvästra Polen. Syftet är att utveckla utbytet kring framför allt energi-, avfalls- och kulturfrågor.

I samarbetsavtalet ingår också Landstinget Västmanland. Senast samarbetsavtalet förnyades var 2001. Samarbetet har hittills omfattat en stor bredd av områden. Det Västmanlands län fortsättningsvis vill lyfta fram gäller främst förnybar energi, energieffektivisering, avfallshantering, regional utveckling, kultur samt erfarenheterna av behandling av ungdomar med drogproblem.

Mellan regionerna finns ett mycket väl fungerande utbildningssamarbete. Det består i att personer bosatta i Sverige studerar medicin i regionhuvudstaden Wroclaw och får fullgöra delar av sin praktik i Västmanland. Härigenom skapas förutsättningar för ett fruktbart erfarenhets- och kunskapsutbyte. Det finns planer på att genom Erasmusprogrammet erbjuda studerande i Wroclaw att läsa en termin på medicinska fakulteten i Uppsala.

Mellan Nedre Schlesien och Västmanland finns också ett fungerande kultursamarbete som spänner över flera områden. Från svensk sida leds samarbetet från Landstinget Västmanland.  Det har inkluderat konsertutbyte, samarbete på konstområdet etc. Möjligheterna att vidareutveckla samarbetet på dessa och andra kulturområden bör vara mycket goda. Det finns redan ett avtal mellan Konstakademin i Wroclaw och Västmanlands läns landsting om student- och konstnärsutbyte med gemensamma workshops och utställningar i både Wroclaw och Västerås. Under våren 2013 planeras ett antal aktiviteter i Västerås med studenter från Konstakademin i Wroclaw.