EU:s strukturfonder

Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, som är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020. De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 är de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, ESI-fonderna. De ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.
 EU-flagga

I Sverige finns fyra ESI-fonder:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Fonderna stöder projekt som arbetar mot något av de tio tematiska mål, som är utvalda för att uppfylla Europa 2020.

EU påbörjade 2014 en ny programperiod för sin sammanhållningspolitik. Perioden sträcker sig till år 2020.    

För att nå de övergripande målen i strategin ska ESI-fonder under programperioden på ett tydligare sätt än under tidigare programperioder samverka för att uppnå ökad hållbarhet.

Nytt sätt att arbeta och ansöka

EU:s strukturfonder har gjort skillnad för många individer, men de har inte gett några större avtryck i organisationer och strukturer. Vi vill att effekterna av projekten ska bli bestående under den här programperioden. Det ska vi uppnå genom fler strategiska satsningar som möter utmaningarna i fondernas program, plan och bakgrundsanalyser.  

Regionalt tillväxtansvariga kommer att samla aktörer som kan ta ansvar som projektägare och som även kan fortsätta arbetet efter projektens slut. Regional tillväxtaktör i Västmanland är Länsstyrelsen. Detta nya arbetssätt ska synas i kommande ansökningsomgångar. Satsningar som passar in i strukturomvandlande processer kommer att prioriteras.

Vi som är ansvariga parter är:

Om programmen

Fakta och nuläge för några av strukturfondsprogrammen, aktuella för Västmanland:

EU Östra Mellansverige, regionalfonden 
som lämnar bidrag till projekt med företagsinriktning inom innovationer/forskning, ökad konkurrenskraft i små/medelstora företag samt energisnål ekonomi. Ansvarig: Tillväxtverket.

EU Östra Mellansverige, socialfonden
lämnar bidrag till kompetensutveckling för anställda/företagare och till projekt/insatser för personer långt från arbetsmarknaden. Ansvarig: ESF-rådet.

EU program Västmanland landsbygdsutveckling
lämnar bidrag till företag och projekt som utvecklar länets landsbygd. Ansvarig: Jordbruksverket/Länsstyrelsen.

EU program havs- och fiskerifonden
lämnar bidrag till yrkesfisket och åtgärder för fritidsfisket. Ansvarig: Jordbruksverket.

Region Örebro län är samordnare för framtagandet av program i Östra Mellansverige för regional- och socialfonden.
Se regionens hemsida.

 

  

 

 

Förändringar fr o m årsskiftet

Från och med 1 januari 2017 tar Landstinget över det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Västmanland när de bildar Region Västmanland.

Det innebär att vissa verksamhets-
områden flyttar från Länsstyrelsen till Region Västmanland, bland annat de sakfrågor som du hittar på denna webbsida.

Efter den 1 januari 2017 vänder du dig till Region Västmanland för information och hjälp inom detta område.