Projektstöd för regional tillväxt och utveckling

Förändringar fr o m 1 januari 2017

Från och med 1 januari 2017 tar Landstinget över det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Västmanland när de bildar Region Västmanland.

Detta innebär att flera projekt- och företagsstöd inte längre hanteras av Länsstyrelsen efter årsskiftet. Stöd inom landsbygdsprogrammet eller stöd till kultur-eller naturmiljö berörs inte av övergången.

Projektmedel som flyttas över till Region Västmanland

Regionala projektmedel

Tillväxtfrämjande projekt kan stödjas med max 50% av totala kostnader. Länsstyrelsen kan medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional tillväxt och innovationskraft 2014-2020, inriktad på:

  • Innovation, företagande och entreprenörskap
  • Attraktiva miljöer
  • Kompetensförsörjning
  • Internationellt och gränsöverskridande samarbete

Läs mer om regionala projektmedel

EU:s strukturfonder

Länsstyrelsen kan svara på grundläggande information om EU-programmen samt vara medfinansiär, framförallt till regionala fonden.

Läs mer om EU:s strukturfonder

Projektstöd som Länsstyrelsen ansvarar för i fortsättningen

Det finns även andra projektstöd att söka på länsstyrelsen exempelvis inom område lantbruk och landsbygd. Insatser i projektet skall utveckla landsbygden och de gröna näringarna och resultatet av projektet ska dessutom komma flera personer till nytta.
Läs mer om projektstöd inom område landsbygdsutveckling.

Stöd till natur- och kulturmiljöer

Statligt bidrag till LOkala NAturvårdsprojekt (LON) LOkala Vattenvårdsprojekt (LOVA)