Projektstöd för regional tillväxt och utveckling 

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Projekten ska utgå från det regionala tillväxtprogrammet (RUP)

Länsstyrelsen har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Det innebär bland annat att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram, RUP. Det regionala utvecklingsprogrammet är en strategi för långsiktigt hållbar tillväxt i hela Västmanlands län. Programmet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, innovations- och näringslivsstrategi, länstransportplan och andra relevanta regionala program och insatser.

Mål och handlingsinriktningar inom insatsområdena i RUP:en har tagits fram med utgångspunkt i målen for EU 2020 samt den nationella strategin for regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.  

För att genomföra det regionala tillväxtarbetet förfogar Länsstyrelsen över medel för projektverksamhet. Grunden för fördelning av medel är att verksamheten är förenlig med det regionala utvecklingsprogrammet, stämmer överens med den nationella strategin for regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 och bidrar till att målen för den regionala tillväxtpolitiken uppnås.

Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller näringsdrivande företag och organisationer. Läs mer om företagsstöd

Vilka projektmedel finns att söka?

Regionala projektmedel

Tillväxtfrämjande projekt kan stödjas med max 50% av totala kostnader. Länsstyrelsen kan medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional tillväxt och innovationskraft 2014-2020, inriktad på:

  • Innovation, företagande och entreprenörskap
  • Attraktiva miljöer
  • Kompetensförsörjning
  • Internationellt och gränsöverskridande samarbete

Läs mer om regionala projektmedel

Kvinnors företagande

En satsning på att främja kvinnors företagande görs för fyraårsperioden 2011-14. Alla län har fått projektmedel att fördela till projekt som bidrar till tillväxt i kvinnoledda företag, som stöttar de kvinnor som vill starta företag samt kvinnor med innovationsidéer. Nationella insatser görs också parallellt under ledning av Tillväxtverket.

Läs mer om Kvinnors företagande

EU:s strukturfonder

Länsstyrelsen kan svara på grundläggande information om EU-programmen samt vara medfinansiär, framförallt till regionala fonden.

Läs mer om EU:s strukturfonder

Andra projektstöd

Det finns även andra projektstöd att söka på länsstyrelsen exempelvis inom område lantbruk & landsbygd. Insatser i projektet skall utveckla landsbygden och de gröna näringarna och resultatet av projektet ska dessutom komma flera personer till nytta. Läs mer om projektstöd inom område landsbygdsutveckling.

Kontakta oss

Bo Bernerstedt
Regional utveckling
Bo punkt Bernerstedt snabela lansstyrelsen punkt se¤Bo punkt Bernerstedt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249221
Ewonne Käkelä
Regional utveckling
ewonne punkt kakela snabela lansstyrelsen punkt se¤ewonne punkt kakela snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249415
Lars Eriksson
Landsbygdsenheten
Lars punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Eriksson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249250