Vatten och vattenanvändning

Badstrand vid sjö

 

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Läs mer om vattenverksamhet.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Läs mer om vattenförvaltningsarbetet i länet.

Vattensituationen i länet

vattenkran i trädgård

 Vattendirektivet

EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000. Det är detta s k vattendirektiv som ligger till grund för vattenförvaltningsarbetet.

Målet är att alla ytvatten ska ha god ekologisk och kemisk status 2015. Dessutom ska allt grundvatten ha god kvantitativ och kemisk status.

Läs mer om LOVA-bidrag

Klicka på LOVA-loggan för att komma till sidan om LOVA-bidrag.