Skog

Riksinventeringen av skog (RIS) är ett omfattande nationellt program för datainsamling om tillståndet i skog och i viss utsträckning andra miljöer. Det finns mycket information som lämpar sig för utvärdering i ett regionalt perspektiv. Därför samarbetar ett antal län i mellersta och norra Sverige om utvärderingar av data från RIS på regional skala.
Foto på granskog med mossa

Miljömål

De miljömål som kan följas upp genom övervakningen av länets skogar är:

- Levande skogar
- Bara naturlig försurning
- Ett rikt växt- och djurliv

Miljöövervakning

Inom arbetet med utvärdering av data från RIS samarbetar nio län från Norrbotten till Västmanland. Under 2009 beställdes från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ett uttag av bearbetade inventeringsdata med relevans för att bedöma förändringar i skogens naturvärden.

Exempel på parametrar är:

- trädens åldersfördelning
- volym av asp, sälg och rönn
- förekomst av dikning
- avstånd till farbar väg

De omfattande resultaten presenteras på webbplatsen hos Länsstyrelsen i Norrbotten, som samordnat arbetet – se länk nedan. Diagram och kommentarer finns på webbsidor inom 10 olika teman. Det finns även en omfångsrik rapport i pdf-format. För vissa parametrar visas resultat för varje län, men för andra är det bara möjligt att utvärdera för grupper av län.

Läs mer om regional uppföljning av miljötillståndet i skog baserat på RIS

Läs mer om Riksinventeringen av skog generellt

 

Inom RIS bedrivs även en omfattande övervakning av skogsmarkens kemiska tillstånd, markinventeringen, MI. Markinventeringen hör till den nationella miljöövervakningen, men data är omfattande och används även till regionala analyser. Ett exempel är uppföljningen av det regionala miljömålet om hejdad försurning av skogsmark - data finns på miljömålsportalen. 

Läs mer om markinventeringen

 

Regional miljöövervakning som berör våra skogar finns även under andra rubriker (programområden) på hemsidan, bland annat Luft, Landskap samt Djur och växter.

Under "Luft" finns de permanenta observationsytorna med uppföljning av luftföroreningspåverkan.

Under "Landskap" finns undersökningar av de olika naturtypernas förekomst, utseende och kvaliteter.

Under "Djur och växter" finns övervakning inriktad på olika arter. 

Även inom åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) och uppföljning av skyddade områden görs inventeringar av skogens biologiska värden.

Läs mer om Åtgärdsprogram för hotade arter

 

Inom Skogsstyrelsens miljöövervakning finns bland annat övervakning av nyckelbiotoper och uppföljning av skogsskador på observationsytor. Dessa ytor är delvis identiska med de ytor där Västmanlands läns luftvårdsförbund bedriver luftövervakning (permanenta observationsytor).

Läs mer om Skogsstyrelsens miljöövervakning av skog!