Landskap 

Förändringar i landskapets struktur och sammansättning har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Landskapets utseende styr förekomsten av olika djur och växter. Därför är detta ett viktigt område för miljöövervakningen.

Flygfoto över Ängsö
Flygfoto över Ängsö

Bakgrund

Länet kan delas in i tre naturgeografiska regioner: det kuperade Bergslagsområdet, den flacka skogs- och myrmarks-dominerade mellanbygden och det jordbruksdominerade slättlandskapet vid Mälaren och Hjälmaren. Landskapsförändringarna i de olika delarna är av olika karaktär och miljöövervakningen syftar till att upptäcka och registrera förändringar, såväl positiva som negativa, i de olika regionerna.

 

Miljömål

Det miljömål som kan följas upp genom övervakning av landskapet är:

- Levande skogar
- Ett rikt odlingslandskap
- Myllrande våtmarker
- Ett rikt växt- och djurliv

 

Nationell miljöövervakning

Ett omfattande nationellt övervakningsprogram är NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige - som startade 2003. Programmet omfattar drygt 600 undersökningsområden om 5 x 5 km jämnt fördelade över landet. Dessa områden är samlokaliserade med häckfågeltaxeringens standardrutter.

En femtedel av områdena undersöks varje år i ett rullande schema där varje område besöks vart femte år. Nio av områdena ligger i Västmanlands län. Inom NILS görs:

- flygbildstolkning av vegetation, markanvändning m.m.

- inventeringar i fält av provytor, linjeobjekt m.m.

Läs mer om NILS på projektets hemsida.

 

Regional miljöövervakning

Under de senaste åren har regionala tillägg till NILS växt fram, som nu är en viktig del av länets miljöövervakning. Inom de regionala tilläggen görs ytterligare bildtolkningar och fältinventeringar i 5 x 5 km rutorna. Under arbetsnamnet Lill-NILS startade år 2009 tre regionala delprogram baserade på NILS:

1. småbiotoper
2. gräsmarker
3. myrar

Utvecklingsarbete med sikte på en operativ metod inom inom de närmaste åren pågår inom ett fjärde delprogram:

4. stränder.

En delrapport om detta har publicerats av Länsstyrelsen i Stockholms län – se länk nedan.

Läs mer om regional landskapsövervakning genom NILS.

Läs mer om utveckling av metod för övervakning av strandexploatering.

Tidigare har Länsstyrelsen gjort två uppföljningar av landskapsförändringar i egen regi. Mängden av vissa landskapselement har undersökts genom tolkning av flygbilder från tre olika tidpunkter: 1984, 1994 och 2004. Läs mer om övervakning av landskapselement genom flygbildstolkning.

Kontakta oss

Per Hedenbo
Naturvårdshandläggare
Naturvårdsenheten
Per punkt Hedenbo snabela lansstyrelsen punkt se¤Per punkt Hedenbo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249271