Landskap

Förändringar i landskapets struktur och sammansättning har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Landskapets utseende speglar olika skeenden och styr förekomsten av djur och växter. Därför är detta ett viktigt område för miljöövervakningen.
Flygfoto över Ängsö

Bakgrund

Länet kan delas in i tre naturgeografiska regioner: det kuperade och skogrika Bergslagsområdet, den flacka skogs- och myrmarksdominerade mellanbygden och det jordbruksdominerade slättlandskapet vid Mälaren och Hjälmaren. Landskapsförändringarna i de olika delarna är av olika karaktär och miljöövervakningen syftar till att upptäcka och registrera förändringar av skiftande slag i de tre regionerna.

 

Miljömål

De miljömål som kan följas upp genom övervakning av landskapet är:

- Levande skogar
- Ett rikt odlingslandskap
- Myllrande våtmarker
- Ett rikt växt- och djurliv

 

Miljöövervakning

Med utgångspunkt i den nationella landskapsövervakningen inom NILS-programmet (se nedan) har det sedan 2007 utvecklats landskapsövervakning med regionalt fokus. Den regionala landskapsövervakningen jobbar inom samma 5 x 5 km landskapsrutor som NILS, men använder modifierade eller helt nyutvecklade metoder för datainsamling. Arbetet – som går under arbetsnamnet LillNILS – utförs av SLU och sker i samarbete mellan ett stort antal län och andra aktörer som Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Svenska kraftnät.

Tre gemensamma delprogram är i drift och kommer att finnas med under programperioden 2015-2020. Dessa är:

1. Gräsmarkernas gröna infrastruktur

2. Småbiotoper i åkerlandskapet

3. Vegetation och ingrepp i våtmarker.

De både första tillhör miljöövervakningens programområde Jordbruksmark och det tredje programområde Våtmark. Alla tre innehåller datainsamling genom såväl flygbildstolkning som inventering i fält.

Läs mer om länsgemensam regional landskapsövervakning på hemsidan för ”LillNILS”.

Innan de gemensamma delprogrammen inom landskapsövervakningen utvecklades gjorde Länsstyrelsen två uppföljningar av landskapsförändringar i egen regi. Mängden av vissa landskapselement har undersökts genom tolkning av flygbilder från tre olika tidpunkter: 1984, 1994 och 2004. Läs mer om Länsstyrelsens övervakning av landskapselement genom flygbildstolkning.  

Under rubriken Landskap i miljöövervakningsprogrammet finns också en del övervakning av djur och växter som görs på samma sätt i flera olika naturtyper (programområden), såsom övervakning av dagfjärilar och häckande fåglar samt floraövervakning. Dessa delprogram beskrivs på hemsidan under rubriken ”Djur och växter”.

 

Nationell miljöövervakning

Ett omfattande nationellt övervakningsprogram är NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige - som startade 2003. Programmet omfattar drygt 600 undersökningsområden om 5 x 5 km jämnt fördelade över landet. Dessa områden är samlokaliserade med häckfågeltaxeringens standardrutter.

En femtedel av områdena undersöks varje år i ett rullande schema där varje område besöks vart femte år. Nio av områdena ligger i Västmanlands län. Inom NILS görs:

- flygbildstolkning av vegetation, markanvändning m.m.

- inventeringar i fält av provytor, linjeobjekt m.m.

Läs mer om NILS på projektets hemsida.