Jordbruksmark

Jordbruksmarken i Västmanlands län återfinns framför allt i det flacka landskapet runt Mälaren och Hjälmaren, men även utefter de större vattendragen och i anslutning till mindre sjöar. I länet finns allt från intensiv spannmålsproduktion i slättbygder till skogsbygder med småskaligt jordbruk.

Bakgrund

Jordbrukslandskapet har under lång tid rationaliserats och omskapats, eftersom en ökad produktion och effektivitet varit viktiga mål inom jordbrukspolitiken. Utvecklingen har gått mot större gårdar och ökad mekanisering, vilket haft en hel del negativa effekter. Ängs- och hagmarker har växt igen och våtmarker torrlagts. Många växt- och djurarter samt kulturmiljövärden knutna till jordbrukslandskapet är idag hotade. Dessutom förorenas yt- och grundvatten av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel.

Miljösituationen inom jordbruket påverkas dock positivt av olika miljöprogram som startats. Mängden förbrukade bekämpningsmedel har minskat och den ekologiska odlingen ökar.

 

Miljömål

Det  miljömål som kan följas upp genom övervakningen inom programområde jordbruksmark är:

- Ingen övergödning

 

Miljöövervakning

Miljöövervakning inom länet bedrivs genom att följa upp läckage av näringsämnen från jordbruksmark inom ett s k typområde på jordbruksmark (tidigare Jordbrukets RecipientKontroll, JRK). Läs mer om typområden på jordbruksmark.

Fot på provlokal i bäck

 

För övervakning av ängs- och beteshagar finns ett nationellt program, ängs- och betesinventeringen, som sattes igång under 2002. Ansvarig för undersökningen är Jordbruksverket. Gå till Jordbruksverkets hemsida. Förutom detta bedrivs övervakning av vissa växt- och djurarter som är mer eller mindre knutna till jordbrukslandskapet. Läs mer om övervakning av djur och växter.