Tillståndet i miljön

Vattenprovtagning

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Nytt miljöövervakningsprogram för Västmanland

Under de senaste två åren har Länsstyrelsen arbetat med att ta fram ett nytt miljöövervakningsprogram för perioden 2015- 2020.

Övervakningen, som samordnas av Länsstyrelsen, innebär ett stort antal återkommande, systematiska undersökningar inom sju programområden – luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten och miljögiftssamordning. Under arbetet har även flera andra berörda aktörer – myndigheter, kommuner och föreningar – fått tillfälle att lämna synpunkter.  

Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-2020

 

 

Regionalt program

Här hittar du gällande program för regional miljöövervakning i Västmanlands län.

Ladda hem det regionala miljöövervakningsprogrammet (pdf 4 MB)

Ny preliminär statusklassning!

Nu finns uppdaterade status-klassningar för de allra flesta av länets vattenförekomster tillgängliga i VISS!

Observera att klassningarna än så länge är preliminära. Länsstyrelsen arbetar fortfarande med dem, men har gjort dem synliga för allmänheten, bland annat i syfte att få in synpunkter.