Klimatanpassning

Ett förändrat klimat ställer krav på nya åtgärder mot de förändringar som vi står inför. Därför måste vi börja agera nu för att vi ska få ett fungerande och tryggt samhälle även i framtiden.
Person med paraply i regnväder

Klimatrelaterade händelser i form av stormar, snöoväder och översvämningar kan få stora konsekvenser i samhället. Samhällets sårbarhet är beroende av vilken beredskap som finns mot extremväder och naturolyckor.

Forskning

Den pågående klimatförändringen uppmärksammades år 1990 genom Förenta Nationernas (FN) klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Storskaliga förändringar påverkas av mänskliga aktiviteter genom de ökande utsläppen av växthusgaser. Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer med stor sannolikhet att leda till en fortsatt uppvärmning under 2000-talet, som är större än den vi upplevt under 1900-talet.

Följder

Följderna av stigande temperaturer är svåra att förutspå, men kan redan iakttas. Skandinavien och Sverige har ett bättre utgångsläge än många andra platser i världen och konsekvenserna blir därför inte lika extrema. I ett varmare klimat är det mycket sannolikt att värmeböljor, översvämningar, kraftiga regn och snöfattiga vintrar blir vanligare.

För att kunna möta de långsiktiga klimatförändringarna behöver dagens samhälle anpassas och bygga upp en beredskap på såväl global och nationell nivå, som på regional nivå och lokal nivå. Därför är det viktigt att påbörja detta arbete redan idag.

Webb-GIS

Om du klickar på kartbilden nedan kommer du till vårt Webb-GIS. Där kan du kolla på olika kartskikt som till exempel översvämningskartering, risker för ras och skred, skyfallskartering och mycket mera!

Tips! Klicka på den lilla pilen till vänster om till exempel "Hälsa och säkerhet" så visas flera skikt under.