Hälsoskydd

Ett par i eka på en sjö

Länsstyrelsen arbetar övergripande och samordnande med hälsoskyddsfrågorna i länet. Hälsoskyddsfrågor behandlas bland annat i överklagnings- och planärenden, tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet samt miljömålsarbetet.

 

Kommunens miljökontor utövar den operativa tillsynen i hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (1998:808). Hälsoskyddsfrågor regleras i 9 kapitlet miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Länsstyrelsen har en roll som tillsynsvägledande myndighet för kommunerna. I denna roll ingår att arbeta med rådgivning, samordning och uppföljning/utvärdering av kommunernas tillsynsverksamhet inom hälsoskyddsområdet. Arbetet innebär även samverkan med kommunerna och andra organ/myndigheter när det gäller projekt, utbildningar, övervakning/mätning av tillståndet i miljön. Länsstyrelsen bevakar även att hälsoskyddsfrågor uppmärksammas i den fysiska planeringen. Kommunala hälsoskyddsbeslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

  

 Mer information

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens tillsynsvägledning.