Mäns våld mot kvinnor

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av inriktningarna i den nationella jämställdhetspolitiken.
Kvinnosiluett

FN definierar våld mot kvinnor som "varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, var sig det sker i det offentliga eller privata livet". Exempel på detta är fysisk eller psykisk misshandel, våldtäkt, sexuellt tvång, sexuella trakasserier och hot, kvinnlig könsstympning, handel med kvinnor och prostitution. Enligt FN är våldet mot kvinnor en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter och därmed en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna de resurser som finns i länet för arbetet att ge stöd till utsatta och förebygga våld. Från och med 2012 har Länsstyrelsen också ett uppdrag att skapa ett regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Regional samverkansgrupp

Länsstyrelsen leder en Regional samverkansgrupp för kvinnofrid som består av representanter från kommunerna i länet, landstinget, polisen samt Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Samverkansgruppen arbetar med länsövergripande frågor som har till syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor, motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt att bekämpa människohandel och prostitution. I det arbetet innefattas att utveckla det stöd och hjälp som utsatta kvinnor och barn har tillgång till i länet, samt att förebygga våld i nära relation, bland annat genom stöd till män som vill sluta slå.

Kvinnofridssamordnare - en framgångsfaktor för kommuner

En ny rapport från Länsstyrelsen i Stockholm visar nu att kvinnofridssamordnare leder till bättre stöd för utsatta barn och vuxna.

Kommunala kvinnofridssamordnare är en framgångsfaktor. Den organisatoriska placeringen och mandatet är avgörande för att en kvinnofridssamordnare ska kunna göra ett effektivt arbete.

I rapporten ger Länsstyrelsen följande förslag till hur kvinnofridssamordnarens arbete bör organiseras för att ge störst effektivitet:

  • Att sakområdet mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer jämställdhetsintegreras i kommunens ledningssystem med tillhörande uppföljningsbara mål.
  • Funktionen bör ha lägst en förvaltningsövergripande placering och en strategisk inriktning i kommunen/stadsdelen.
  • Tid och ekonomiska resurser för utveckling av det primärpreventiva arbetet måste avsättas.
  • Små kommuner/stadsdelar kan med fördel gå samman med en gemensam samordnartjänst på strategisk nivå.
  • Funktionen måste ha ledningens stöd, ett starkt mandat och långsiktig finansiering. Sakfrågan bör vara väl förankrad på politisk nivå.
  • För ett tydligare mandat bör funktionen ingå i kommunens/socialförvaltningens ledningsgrupp.
  • Funktionen behöver en tydlig arbetsbeskrivning.
  • Funktionen bör innehas av någon som, förutom goda kunskaper om våld i nära relationer, har yrkesmässig erfarenhet från socialtjänsten och erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete.
  • Kvinnofridssamordnaren bör inte handlägga individärenden.

Rapporten hittar du här