Landsbygdsutveckling 

Landskap med gård och åkrar
Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Regeringen har överlämnat förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter granskar kommissionen programmet. Ett godkänt program kan finnas i juni 2015.

Vad gäller för 2014?

Regeringen fattade i september 2013 beslut om att, som en övergångslös­ning, förlänga vissa miljöåtgärder från det tidigare landsbygdsprogram­met under 2014. De miljöersättningar som omfattas av detta beslut är miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, vallersättning och ersättning för ekologisk produktion. Därutöver kommer också kompensationsbidraget förlängas under 2014 liksom Greppa Näringen och stöd till stängsel mot rovdjur.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

Inför ett nytt landsbygdsprogram

Länsstyrelsen har i samverkan med partnerskapet tagit fram en SWOT-analys som beskriver och analyserar länets starka och svaga sidor, möjligheter och hot som en del i arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram.

Länk till SWOT-analysen

För mer information om det nya landsbygdsprogrammet, se Jordbruksverkets hemsida

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket arbetar för att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket är också kontaktpunkt för nätverk mellan Leadergrupperna. Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplats.

Sverige - Det nya matlandet

Sverige – det nya matlandet arbetar för bättre lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, landsbygdsutveckling, fördubblad livsmedelsexport, fler turister som besöker Sverige för den goda matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga restauranger. Men framför allt är syftet att sätta fokus på unika smaker, upplevelser, produkter och människor.

I Västmanland finns projektet Smaka på Västmanland vars vision är starka landsbygdsföretag, fler arbetstillfällen, god, trygg, nyttig, hållbar och nära matkedja med utvecklad regional matkultur.