Landsbygdsutveckling 

Landskap med gård och åkrar
Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet. Alla regler är dock inte beslutade ännu, eftersom de svenska föreskrifterna inte är klara.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016. Mer om detta finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats. Innan några beslut om stöd kan tas behöver en svensk förordning vara på plats, vilket beräknas vara klart under oktober 2015. Några utbetalningar av stöden kommer inte att kunna ske innan alla system är klara, troligen först under senvåren 2016.

Inför ett nytt landsbygdsprogram

Länsstyrelsen har i samverkan med partnerskapet tagit fram en SWOT-analys som beskriver och analyserar länets starka och svaga sidor, möjligheter och hot som en del i arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdsprogram.

Länk till SWOT-analysen

För mer information om det nya landsbygdsprogrammet, se Jordbruksverkets hemsida

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket arbetar för att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket är också kontaktpunkt för nätverk mellan Leadergrupperna. Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplats.