Skötsel och förvaltning av skyddade områden 

Länsstyrelsen är förvaltare för 74 naturreservat i Västmanlands län. Varje reservat har en skötselplan där områdets natur- och kulturvärden beskrivs och där det framgår vilken skötsel som skall utföras för att säkra dessa värden för framtiden.

Maskin som utför restaurering av strandäng, fotografi.
Restaurering av strandäng. Foto: Henrik Roos

Att vara förvaltare innebär att man skall verkställa skötseln i reservaten enligt skötselplanen. Genom egna eller upphandlade åtgärder skall förvaltaren hålla de skyddade områdena i ett så gott skick som möjligt.

Skötseln kan vara allt från en aktiv slåtter- eller betesdrift till helt fri utveckling där åtgärderna hålls tills ett minimum. Skötseln sker med särskilda medel som tillhandahålls av Naturvårdsverket. Förvaltaren har dessutom till uppgift att se till att anordningar som t ex fågeltorn, spänger, stigar och informationstavlor finns och fungerar bra för besökare i de skyddade områdena.

Bruna kor på bete, fotografi.
Betesdjur är viktiga redskap i bevarandet av den biologiska mångfalden. Foto: Henrik Roos

Flera reservat förvaltas av den kommun de ligger i. Det finns även reservat som förvaltas av stiftelser eller något av våra grannlän där området går över länsgränserna.

För samtliga Natura 2000-områden är Länsstyrelsen också ytterst ansvarig för att de utpekade värdena bevaras och att upprättade bevarandemål uppnås.

Länsstyrelsen förvaltar även Naturvårdsverkets fastighetsinnehav i länet, fågelskyddsområden samt länets naturminnen.

Sedan juni år 2006 är Länsstyrelsen i Gävleborgs län förvaltare för Färnebofjärdens nationalpark som har en del i Västmanlands län. Nationalparkens kontor ligger i Färnebofjärdens Naturum i Gysinge. Syftet med en enda huvudman är en effektivare förvaltning.

Kvinna som går över en bro i ett naturreservat, fotografi.
Broar, spänger och vandringsleder skall hållas i bra skick. Foto: Björn Brage

Femårigt projekt ska bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer

Västmanland är ett av 14 län som samarbetar i naturvårdsprojektet LIFE-Taiga under åren 2015-2019. Med en budget på 100 miljoner kronor från EU och Naturvårdsverket är Taiga ett av de största projekten i sitt slag. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västra taigan.

Medverkande län kommer under perioden att genomföra ungefär 90 planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar. Naturvårdsbränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. Alla naturvårdsbränningar ska ske i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård.

I projektet samverkar länsstyrelserna i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

LIFE-Taiga och naturvårdsbränning handlar om att bevara unik natur för kommande generationer.

Kontakta oss

Till förvaltarna kan du höra av dig om du har frågor om länets naturreservat

Alf Ericson
Telefon: 010-224 92 48
Mobil: 070-208 84 23

Jan-Inge Tobiasson
Telefon: 010-224 93 65
Mobil: 070-867 47 02