Skötsel och förvaltning av skyddade områden 

Länsstyrelsen är förvaltare för 74 naturreservat i Västmanlands län. Varje reservat har en skötselplan där områdets natur- och kulturvärden beskrivs och där det framgår vilken skötsel som skall utföras för att säkra dessa värden för framtiden.

Maskin som utför restaurering av strandäng, fotografi.
Restaurering av strandäng. Foto: Henrik Roos

Att vara förvaltare innebär att man skall verkställa skötseln i reservaten enligt skötselplanen. Genom egna eller upphandlade åtgärder skall förvaltaren hålla de skyddade områdena i ett så gott skick som möjligt.

Skötseln kan vara allt från en aktiv slåtter- eller betesdrift till helt fri utveckling där åtgärderna hålls tills ett minimum. Skötseln sker med särskilda medel som tillhandahålls av Naturvårdsverket. Förvaltaren har dessutom till uppgift att se till att anordningar som t ex fågeltorn, spänger, stigar och informationstavlor finns och fungerar bra för besökare i de skyddade områdena.

Bruna kor på bete, fotografi.
Betesdjur är viktiga redskap i bevarandet av den biologiska mångfalden. Foto: Henrik Roos

Flera reservat förvaltas av den kommun de ligger i. Det finns även reservat som förvaltas av stiftelser eller något av våra grannlän där området går över länsgränserna.

För samtliga Natura 2000-områden är Länsstyrelsen också ytterst ansvarig för att de utpekade värdena bevaras och att upprättade bevarandemål uppnås.

Länsstyrelsen förvaltar även Naturvårdsverkets fastighetsinnehav i länet, fågelskyddsområden och länets naturminnen.

Kvinna som går över en bro i ett naturreservat, fotografi.
Broar, spänger och vandringsleder skall hållas i bra skick. Foto: Björn Brage

Kontakta oss

Till förvaltarna kan du höra av dig om du har frågor om länets naturreservat

Alf Ericson
Telefon: 010-224 92 48
Mobil: 070-208 84 23

Jan-Inge Tobiasson
Telefon: 010-224 93 65
Mobil: 070-867 47 02