Skutteröarkipelagen - lövskogar och gammalt kulturlandskap på mälaröar

Skutteröarkipelagen ligger i Mälaren ca 15 km sydväst om Västerås och tre km öster om Kvicksund. Naturreservatet utgörs av de större öarna Skutterön, Saxgarn och Harklinten samt de mindre öarna Abborrskär, Alskär och Hultet. Öarna är småkuperade och här finns gott om utkiksplatser i form av bergknallar.

Intressanta naturtyper

Jordmånen nedanför bergen är i allmänhet stenig och blockrik, men i lågt liggande partier är jordarna rikare. På bergen och på de riktigt svaga markerna dominerar barrträden, medan övriga marker generellt domineras av löv. Så mycket som 70–80 procent av virkesförrådet i området utgörs av lövträd.

I området förekommer en lång rad intressanta naturtyper, varav de gamla lindrika ädellövlundarna, blandädellövskogarna och den örtrika blandlövskogen är särskilt värda att nämna då de hyser de högsta naturvärdena i området. Andra naturtyper med höga värden är naturskogsartade lövrika barrskogar, sumpskogsmiljöer, hassellundar och diverse lövskogsmiljöer på fattig mark.

De gamla lövängsresterna, framför allt på Skutterön men även på Saxgarn, hör till de mer spektakulära inslagen på öarna. Här finns urgamla, grova ädellövträd, som bitvis fortfarande dominerar trädskiktet. Knutna till dessa värdefulla miljöer, med viktiga element som gamla, grova och ihåliga träd, död ved, blockansamlingar och rika markförhållanden, finns otaliga naturvårdsintressanta arter.

Rödlistade arter

Fler än 30 rödlistade arter har återfunnits i området bara under de senaste åren, bl.a. mindre hackspett, trubbtandad lövknäppare, vedtrappmossa, blekskaftad nållav, almlav, kärnticka och lundticka.

Välbevarad bebyggelsemiljö med anor från 1800-talet

Saxgarn och Skutterön har varit bebodda i minst 300 år. Bebyggelsemiljön på Saxgarn är mycket välbevarad och har anor från 1800-talets början. På de södra delarna av ön är det gamla kulturlandskapet förhållandevis välbevarat, men på Skutterön har det gamla odlingslandskapet på de nordöstra delarna av ön till stora delar växt igen.

Syfte

Syftet med naturreservatet Skutteröarkipelagen är att bevara och utveckla de förekommande naturtyperna, framför allt äldre blandädellövskog och triviallövskog med ädellövinslag. Arealen lövskog med naturskogsartade kvalitéer ska öka, och förutsättningar ska skapas för att stärka populationerna av sällsynta och hotade arter som är beroende av dessa miljöer.

Inom delar av området ska också ett varierat hävdvunnet kulturlandskap med diverse kulturlämningar bevaras och utvecklas. Syftet ska i huvudsak nås genom naturvårdsinriktad skötsel i form av bl.a. bete, slåtter och granavverkning i vissa områden, och genom fri utveckling i andra områden.


 För besökaren

 Fakta

Kommun: Västerås
Skyddat år: 2010
Areal: 241 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

Get Microsoft Silverlight