Naturreservat

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen – Mälarens skärgård 

Denna fantastiska arkipelag i Mälaren med ca 160 öar och där de största är Ridön och Aggarön. På dessa öar bedrivs fortfarande jordbruk. Inom arkipelagen finns det allt ifrån barrskog och täta lövskogar till öppna åkrar och betesmarker.

Det är de ädla lövträden ek, alm, lind och ask som ger området en speciell karaktär. Ädellövskogarna inom Ridö-Sundbyholmsarkipelagen anses vara de artrikaste i landet, när det gäller träd och buskar. Flera av lundarna nyttjades förr som lövängar, dvs. gräset slogs till vinterfoder och av samma skäl samlades löv in.

Ögruppen är känd för sin rika förekomst av mistel. Smultronklöver är också en av naturreservatets intressanta växter. Den växer i vanliga fall på Östersjöns strandängar och är här en kvarleva från den tiden då Mälaren var en vik av Östersjön, dvs. fram till 1300-talet ungefär.

Växter

Lövlundarnas mest spännande örter är bl.a. orkidéerna nästrot och nattviol samt lungört, myska, tandrot och lundbräsma. På torrbackarna växer backsippa. Hjärtstilla, myskmalva och gråmalva är gamla kulturväxter. Några sällsynta svampar, som t.ex. lindskål, bleksopp och rökpipsvamp, bör också nämnas.

Fåglar och insekter

Fågellivet representeras av bl.a. rördrom, bivråk, havsörn, skogsduva, göktyta, mindre hackspett, skäggmes och nötkråka. Några djur av speciellt intresse är gråskalig bärnstenssnäcka samt några insekter som ögonfläcksbock, prickig stenfrömal, lindsvampborrare, lindfläckbock, alpraktbagge, ädelguldbagge och ekmulmbagge.

Kulturhistoria

Stensättningar från järnåldern visar att öarna var befolkade redan på den tiden. Det finns dokument som berättar om hur ägoförhållandena på Ridön har sett ut sedan 1200-talet. Största delen av naturreservatet har varit i statens ägo sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet. Ridö skeppsgård var på 1600-talet ett av kronans varv.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

För besökaren

Fakta

Kommun: Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
Skyddat år: 1984, reviderat 2008
Areal: 8 538 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Sveaskog AB
Mer information: Länsstyrelsen i Västmanlands län (tel. 010-224 90 00), Länsstyrelsen i Södermanlands län (tel. 0155-26 40 00) och Sveaskog AB (tel. 08–655 90 00)

Artfakta

Stor fågel som fångar en fisk i vattnet med sina klor, fotografi.
Foto: Henrik Roos

Endast örnarna har större vingspann än fiskgjusen. Den är en vanligt förekommande syn i reservatet när den spanar ryttlande, på 20-30 meters höjd ovan vatten efter fisk som är dess huvudsakliga föda.