Stora Flyten - myr- och skogsområde

Naturreservatet ligger mellan Gunnilbo och Virsbo på gränsen mellan Skinnskattebergs och Surahammars kommuner. I denna del av Västmanland, som är en gränszon mellan nedre Bergslagen och skogslåglandet, har klimatet och isens rörelse skapat ett myr- och sjörikt landskap.
Granskog med mossa och lava

Naturen

Naturreservatet utgörs av en skogsmyrmosaik med två stora myrkomplex (Stora Flyten och Stormossen), åtta mindre sjöar och ett flertal fastmarksholmar varav framför allt de mindre är naturskogsartade.

Största delen av myrkomplexet utgörs av fattigkärr i mosaik med svagt välvda mossar men inom mindre områden förekommer även intermediära kärr. Dessutom ingår tre högmossar.

En prägel av vildmark

Det sammanhängande, i stort sett opåverkade, myrkomplexet är ett av de största i Västmanland och områdets storlek tillsammans med dess orördhet och mosaik av biotoper ger området en prägel av vildmark.

Naturreservatet Stora Flyten bildades med huvudsyftet att bevara och utveckla de naturvärden som är knutna till områdets skogsmyrmosaik med dess myrar, skogar och öppna vattenytor.


 Fakta

Kommun: Skinnskatteberg och Surahammar
Skyddat år: 2008
Areal: 634 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight