Fermansbo urskog – välkommen till trollskogen!

En avbruten trädstam i skogen, människor som går längs en stig i bakgrunden.
I Fermansbo kan du uppleva en riktig gammelskog med mjuka mossmattor och trolska lavar. Här finns också våtmarker och på vintern är det fantastisk att glida fram på skidor över mossarna. Delar av naturreservatet brann i skogsbranden under sensommaren år 2014.

Friluftsliv

Välkommen till trollskogen! Här kan du vandra bland gamla träd där lavar hänger som långa skägg från trädgrenarna. På marken breder grönskimrande mossor ut sig som stora mjuka mattor. Är du intresserad av fåglar kan du se och höra både vanliga och ovanliga fåglar i skogen och på myrmarkerna. På myrarna är det vackert att åka skidor på vintern och besöker du reservatet på hösten är det lätt att fylla korgen med både svamp och bär!

Naturen

Naturen består omväxlande av barrskogar, hällar med mossor och lavar, och olika stora myrar. I vissa delar av naturreservatet är skogen mycket gammal med en genomsnittsålder på cirka 150 år! På sina ställen finns det gott om torra träd och liggande döda träd av både tall, gran och lövträd. Den gamla och döda skogen är ett trevligt hem för många olika sorters skalbaggar, lavar och svampar. Fåglar som orre, tjäder, tretåig hackspett och ljungpipare trivs både i den orörda skogen och på de vida våtmarkerna.

Norra delen av reservatet brann i den stora skogsbranden år 2014. Här har naturen förändrats radikalt. Många träd har dött eller är döende och ligger huller om buller på marken. Samtidigt återhämtar sig naturen snabbt efter en skogsbrand. Redan ett par månader efter branden började de första gröna växterna titta upp ur askan. Under de år som följer efter en skogsbrand ändrar sig naturen snabbt. Lövsly, nya växter och svampar växer upp och fåglar flyttar tillbaka. Insekter som till exempel skalbaggen raggbock har gynnats av branden eftersom skogen har blivit öppnare och mängden döda tallar har ökat.


 Fakta

Kommun: Surahammar och Sala
Skyddat år: 1984, utvidgat 1992, utvidgat 2007
Areal: 354 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Artfakta

En fågel tretåig hackspett sitter på en trädstam, fotografi.

Den tretåiga hackspetten trivs i gamla skogar där döda träd får ligga kvar på marken.

Klicka här för att få veta mer om den tretåiga hackspetten.

 

Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bevarandeplan Fermansbo urskog och Krokmossen