Naturreservat

Fermansbo urskog – döda granar och tretåiga hackspettar 

I Fermansbo kan du uppleva en riktig gammelskog med mjuka mossmattor, gamla grova träd och många sällsynta arter. Stora delar är våtmark och på vintern är det fantastisk att glida fram på skidor över myrarna. Delar av naturreservatet brann under sensommaren 2014.

Fermansbo urskog

Området har en för trakten typiskt omväxlande karaktär där stora och små myrmarker återfinns i lågt liggande partier och där barrskogar breder ut sig på de högre belägna torrare markerna. Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 nådde elden den norra delen av Fermansbo urskog. Branden innebär att en del arter får större livsrum och att andra trängs tillbaka.

I de centrala delarna är skogsbestånden mycket gamla med en genomsnittsålder på cirka 130-170 år. Torrträd, högstubbar och lågor av både tall, gran och löv­träd finns bitvis i stor mängd. Virke från senare års stormfällningar ligger orört och i luckorna växer yngre träd. Här har kulturpåverkan på skogen under det senaste seklet varit litet, men troligtvis har man kolat i området i mitten av 1800-talet. Vissa huggningar har även förekommit under 1900-talet, men skogen är som helhet orörd och ger ett in­tryck av urskog och vildmark.

På Fågelmossberget finns äldre tallar och norr om Strutmossen finns ett barrblandskogsbestånd med mycket gamla och grova tallar. Områdets våtmarker är också värdefulla, framförallt Krokmossen som bland annat hyser ett mycket rikt fågelliv.

Arter

Områdets lavflora är rik med bland annat ringlav och liten blekspik. Bland särskilt intressanta svampar bör nämnas gräddticka, fläckporing och gränsticka. I området häckar också en rad mer eller mindre exklusiva fågelarter som gynnas av de stora bestånden med gammal och orörd skog och av de stora orörda våtmarkerna som till exempel tretåig hackspett, orre, tjäder och ljungpipare. Insekter som till exempel skalbaggen raggbock har gynnats av branden eftersom skogen blivit öppnare och mängden död tallved har ökat.

Fakta

Kommun: Surahammar och Sala
Skyddat år: 1984, utvidgat 1992, utvidgat 2007
Areal: 354 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

Artfakta

En fågel tretåig hackspett sitter på en trädstam, fotografi.

Den tretåiga hackspetten vistas gärna i gamla skogar som har hög andel med död ved av lämplig kvalitet.

Faktablad tretåig hackspett

Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bevarandeplan Fermansbo urskog och Krokmossen