Jägaråsen – kungarnas ås vid Mälarens ände

Naturreservatet har bildats för att bevara och främja de naturvärden som finns i områdets ädellövskog, strandskog och tallskog. Naturvärdena består av gamla träd samt de växter och djur som gynnas av dessa träd, död ved i olika former och av det gynnsamma mikroklimat som uppstår i områdets sydvästsluttning. Dessutom ska naturreservatet syfta till att skydda de geologiska värden (t.ex. strandvallar) som är knutna till rullstensåsen och att främja friluftslivet.

​​​Naturen

Jägaråsen ligger som en mur mellan Mälarens västra fjärd, Galten, och det mäktiga ek- och lindlandskapet vid Kungs-Barkarö.

Intressant kulturhistoria

Området har en intressant kulturhistoria med ett flertal spår från 1500-1700-talet. Bl.a. lät Johan III påbörja byggandet av en slottsbyggnad på åsen år 1580, ett bygge som dock aldrig fullföljdes. Idag återstår endast en åttkantig grop.

Övriga kungligheter som tillbringat mycket tid på åsen är bl.a. drottning Kristina (som har fått en stenlabyrint uppkallad efter sig) och Karl XI som jagade vilt i området.

Historiskt sett har området varit öppet och har betats ändra fram till 1960-talet. Denna öppenhet i kombination med de grova träd som växer i väst- och sydvästsluttningen har gett upphov till en mycket värdefull insektsfauna med värmekrävande arter som mycket väl kan vara en ”relikt” från värmeperioden.

Växt och djurliv

Jägaråsen ligger i Kungs-Barkarös jordbrukslandskap med lövlundar och trädklädda betesmarker som har rika förekomster av bl.a. grova ihåliga ekar och lindar.

Detta läge gör att bl.a. fågel- och insektslivet har goda spridningsmöjligheter och har stor möjlighet att överleva på sikt.

Exempel mindre vanliga arter som kan påträffas i området är bl.a. läderbagge (Osmoderna eremita), brun guldbagge (Liocola marmorata), parknål (Chaenoteca hispidula), tallticka (Phellinus pini), oxtungsvamp (Fistulina hepatica) stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) och mindre hackspett (Dendrocopus minor).

 


 För besökaren

 Fakta

Kommun: Kungsör
Skyddat år: 2006
Areal: 73 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 021–19 50 00)

Get Microsoft Silverlight

 Mer att läsa