Strömsholm - slott, ekar och hästar

Strömsholm är ett fantastiskt besöksmål vid Mälaren med gamla ekar, ett vackert slott och hästhagar. Här samsas en härlig blandning av hästsport, jordbruk och friluftsliv med ett myllrande växt- och djurliv. Visste du att Strömsholm är hem för över 170 sorters växter och djur som är hotade eller missgynnade?

Friluftsliv

Strömsholm är ett av länets mest populära besöksmål och även ett centrum för hästsporten i Sverige. Många människor kommer hit för att besöka slottsområdet och promenera runt i det vackra landskapet. I området finns flera caféer och restauranger. Naturreservatet ligger vid Mälaren och där kan du bada och åka skridskor. Strömsholm når du med buss, cykel, båt och bil.  

Historia

I Strömsholm har människor bott och verkat i flera tusen år. På åsen som sträcker sig genom naturreservatet finns flera gravfält från järnåldern som du kan besöka. I området finns också spår av äldre tiders åkrar som du kan se som små upphöjningar i marken. Även idag bedrivs aktivt jordbruk här. På 1500-talet uppförde Gustav Vasa en kungsgård med stuteri i Strömsholm och på 1800-talet anlades arméns ridskola här. Hästarna har satt sin prägel på landskapet ända fram till idag. På 1600-talet byggdes det vackra barockslottet på en holme i Kolbäcksån. I Strömsholmsområdet finns många andra byggnader kvar som visar hur människor bodde och arbetade förr i tiden.  

Slottsområdet, Djurgårdsskogen och Österängen

Slottet är öppet för besök under sommarmånaderna. När slottet inte är öppet kan du gå runt i slottsparken och se de gamla träden och köksträdgården. Runt omkring slottet finns många olika vägar och stigar du kan vandra på. Bland annat finns uppmärkta stigar i Djurgårdsskogen som är 1, 2,5 och 4 kilometer långa. Österängen svämmar över av vitsippor på våren, och här kan du gå runt bland hästhinder och galoppbanan som används vid de årliga hästsportstävlingarna.

Lagårdssjön

Vid Lagårdssjön, som är en utvidgning av Kolbäcksån, finns en utkiksplattform som är rullstolsanpassad. Här kan du spana efter fåglar vid de vidsträckta strandängarna. Särskilt under våröversvämningarna rastar stora flockar med gäss, änder och vadare här.

Jordmarken

I Jordmarken finns en uppmärkt vandringsstig som är 4 kilometer lång. Du kan vandra i en hage bland riktigt gamla ekar där blomsterprakten är stor och fjärilarna fladdrar förbi.

Billingen

Här finns en 4,8 kilometer lång naturstig med informationsskyltar där du kan läsa om Billingens historia och natur. Stigen löper genom ljusa lövskogar och öppna betesmarker. De första 300 meterna av stigen är gjord för att du ska kunna ta dig fram med rullstol till en utkiksplattform. Det finns även fler stigar och spångar på Billingen. Du har goda chanser att se olika sorters fåglar från fågeltornet och i de fuktiga sumpmarkerna mellan Billingen och Sandholmarna.

För att hitta till Billingen med bil från Strömsholm, sväng av väg 252 mot Munktorp och Herrskogen. Fortsätt 3,5 kilometer till Stenby och sväng vänster mot Ullvi. I Norrsylta, 1 kilometer, sväng vänster mot Dåvö. Kör ytterligare 2,7 kilometer och sväng höger i T-korsningen. I nästa T-korsning, 1,1 kilometer, följ skyltning mot Billingen. Avstånd från Strömsholm ca 10 kilometer.

 

Närbild på skalbaggen läderbagge

Naturen

Ekarnas landskap

Under flera hundra år var alla ekar i Sverige fredade och det var förbjudet för bönderna att hugga ned dem. Anledningen var att kronan behövde ekar till att bygga skepp som till skeppet Vasa. Det kunde gå åt ca 2000 ekar för att bygga ett skepp! På mark som staten bestämde över, som här i Strömsholm, fick ekarna stå kvar även när förbudet upphörde år 1875. Här finns unika växter och djur som är beroende av de ihåliga och månghundraåriga träden i hagarna. Knutna till de gamla och solbelysta träden finns över 170 hotade och missgynnade arter av skalbaggar, lavar och svampar. En av de mest kända är läderbaggen. Skötseln av reservatet är inriktad på att bevara de här ovanliga arterna. Det är också en mäktig upplevelse att vandra runt i hagarna bland de gamla träden.

Blommor, fåglar och fisk

Många av de tidigare öppna betes- och slåtterängarna har vuxit igen till frodiga och lummiga ädellövskogar. Här blommar blåsippor och vitsippor i stora mattor på vårarna. På strandängarna och i de vidsträckta vassområdena finns många olika sorters fåglar. Fisken asp är mycket ovanlig och leker bara på ett fåtal ställen i landet. Vid forsarna vid slottet kan du, om du har tur, få se den upp till en meter långa fisken leka!

Besökskartor


 För besökaren

När du besöker Strömsholm är det viktigt att visa hänsyn till områdets naturvärden. Utöver annan lagstiftning om till exempel fridlysning och terrängkörning, finns vissa regler inom reservatet som du som besökare måste följa.

Här kan du läsa de regler som gäller i Strömsholm.

 

 Fakta

Kommuner: Hallstahammar, Kungsör, Köping, Västerås
Skyddat år: 1979, ombildat 1998
Areal: 2389 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00).

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Artfakta

Hög ekstubbe, fotografi.

Eken kan bli flera hundra år gammal och är bostad för många insekter och lavar och mossor. Den hyser många arter, även när den är död.

Klicka här för att läsa mer om eken.