Malingsbo-Kloten – rekreationsområde i bergslagsnatur

Malingsbo-Kloten är ett höglänt och kuperat barrskogsområde i centrala Bergslagen, rikt på sjöar och tjärnar. Det övergripande syftet med skyddet är att bevara områdets karaktär. Skyddet inriktar sig på att värna naturvärdena i särskilt skyddsvärda delar av området samt att underlätta för allmänheten att vistas i reservatet.

Naturen

Reservatet är ett höglänt och kuperat barrskogsområde, beläget i de centrala delarna av Bergslagen. Området är rikt på sjöar och tjärnar och här finns källflödena till flera av Mellansveriges stora vattendrag. Här finns också mindre myrområden. Den näringsfattiga urberggrunden sätter sin prägel på vegetationen, som till övervägande delen utgörs av barrskog.

Huvuddelen av reservatet ligger ovanför högsta kustlinjen. Höjderna är därför till stor del moräntäckta och kala berghällar finns det relativt lite av. I områdets centrala delar ligger mäktiga stråk av isälvsavlagringar i anslutning till högsta kustlinjen.

Mer än fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och, framför allt, skogsbruk, har satt sin prägel på områdets vege­tation och bebyggelse. Av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar återstår endast enstaka byggnader, ruiner och andra lämningar. Barrskogslandskapets dominans bryts här och där av öppningar skogen, där småskaligt jordbruk ännu bedrivs.

Goda förutsättningar för friluftsliv

Genom sina naturförhållanden och sitt läge nära den tättbe­folkade Mälardalen äger Malingsbo-Klotenområdet goda för­utsättningar för friluftsliv. Särskilt gäller det friluftsliv som söker stora obebyggda, men lättillgängliga skogsområden med sjöar och vattendrag samt en lång vinterperiod med säker snötillgång.

Reservatet har ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, kanotvatten och vandringsleder. Genom att ett stort antal enklare serviceanordningar uppförts, har besök i området ytterligare underlättats.


 För besökaren

 Fakta

Kommun: Skinnskatteberg, Fagersta. Ligger också i Örebro och Dalarnas län.
Skyddat år: 1981
Areal: 49 970 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län
Mer information: Länsstyrelsen Dalarnas län (tel. 010-225 00 00)

Get Microsoft Silverlight

 Mer att läsa